Richtlijn 2001/34 - Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn is op 6†juli†2001 gepubliceerd en is op 26†juli†2001 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd

officiŽle Engelstalige titel

Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2001/34
Origineel voorstel COM(2000)126 NLEN
Celex-nummer†i 32001L0034

3.

Key dates

Document 28-05-2001
Bekendmaking in Publicatieblad 06-07-2001; Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004,OJ L 184, 6.7.2001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004
Inwerkingtreding 26-07-2001; in werking datum publicatie + 20 zie art 112
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001L0034

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd

Publicatieblad Nr. L 184 van 06/07/2001 blz. 0001 - 0066

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 28 mei 2001

betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd

INHOUD

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 44 en artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť(1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Richtlijn 79/279/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coŲrdinatie van de voorwaarden voor de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs(3), Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 tot coŲrdinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs(4), Richtlijn 82/121/EEG van de Raad van 15 februari 1982 betreffende de periodieke informatieverstrekking door vennootschappen waarvan de aandelen tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs zijn toegelaten(5) en Richtlijn 88/627/EEG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de gegevens die moeten worden gepubliceerd bij verwerving en bij overdracht van een belangrijke deelneming in een ter beurze genoteerde vennootschap(6) zijn herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Derhalve is het, om redenen van zowel rationele ordening als de duidelijkheid van de tekst, dienstig tot codificatie van genoemde richtlijnen over te gaan, door samenbrenging ervan in ťťn tekst.
 • (2) 
  De coŲrdinatie van de voorwaarden voor de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan in de lidstaten gelegen of werkzame effectenbeurzen kan de bescherming van de beleggers op communautair niveau gelijkwaardig maken door de meer eenvormige waarborgen die zij hun in de onderscheiden lidstaten zal bieden. Zij zal de toelating van effecten van herkomst uit andere lidstaten tot de officiŽle notering in elk van de lidstaten alsmede de notering van een zelfde effect aan verschillende beurzen van de Gemeenschap vergemakkelijken. Zij zal dientengevolge een verdergaande onderlinge vervlechting van de nationale effectenmarkten mogelijk maken door het opheffen van de belemmeringen voorzover dat uit een oogpunt van voorzichtigheid mogelijk is en past derhalve in het kader van de totstandbrenging van een Europese kapitaalmarkt.
 • (3) 
  Deze coŲrdinatie moet van toepassing zijn ongeacht de juridische aard van de uitgevende instellingen en moet derhalve ook gelden voor effecten welke worden uitgegeven door derde staten of hun territoriale publiekrechtelijke lichamen dan wel door internationale publiekrechtelijke instellingen. Deze richtlijn heeft derhalve betrekking op lichamen of instellingen welke niet zijn bedoeld in artikel 48, tweede alinea, van het Verdrag.
 • (4) 
  Beroep in rechte moet mogelijk zijn tegen de beslissingen van de nationale autoriteiten die voor de toepassing van deze richtlijn bevoegd zijn voor wat de toelating van effecten tot de officiŽle notering betreft zonder dat de discretionaire bevoegdheid van deze autoriteiten daardoor mag worden belemmerd.
 • (5) 
  De coŲrdinatie van de toelatingsvoorwaarden voor effecten tot de officiŽle notering dient in een eerste stadium voldoende soepel te zijn om rekening te kunnen houden met de thans bestaande structurele verschillen tussen de effectenmarkten der lidstaten en om de lidstaten...

Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.