Richtlijn 2001/19 - Wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts (Voor de EER relevante tekst.) - Verklaringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 31 juli 2001 tot 19 oktober 2007.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts (Voor de EER relevante tekst.) - Verklaringen

officiële Engelstalige titel

Directive 2001/19/EC of the European Parliament and of the Council of 14 May 2001 amending Council Directives 89/48/EEC and 92/51/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC and 93/16/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor (Text with EEA relevance.) - Statements
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2001/19
Origineel voorstel COM(1997)638 NLEN
Celex-nummer i 32001L0019

3.

Key dates

Document 14-05-2001
Bekendmaking in Publicatieblad 31-07-2001; Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004,OJ L 206, 31.7.2001,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 004
Inwerkingtreding 31-07-2001; in werking datum publicatie zie art 17
Deadline 31-12-2002; ten laatste zie art 16.1
Einde geldigheid 19-10-2007; zie 31977L0452, 31977L0453, 31978L0686, 31978L1026, 31978L1027, 31980L0154, 31981L0155, 31985L0384, 31985L0432, 31985L0433, 31993L0016

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001L0019

Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts (Voor de EER relevante tekst.) - Verklaringen

Publicatieblad Nr. L 206 van 31/07/2001 blz. 0001 - 0051

Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 14 mei 2001

tot wijziging van de Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 40, artikel 47, lid 1, en lid 2, eerste en derde zin, en artikel 55,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,(3) gezien de gemeenschappelijke ontwerp-tekst die op 15 januari 2001 door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,

Overwegende hetgeen volgt:

  • (1) 
    Op 16 februari 1996 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een rapport ingediend over de stand van de toepassing van het algemeen stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma's, opgesteld op grond van artikel 13 van Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma's, waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten(4); in dit rapport is door de Commissie toegezegd dat zij de mogelijkheid zal onderzoeken om in deze richtlijn de verplichting op te nemen om bij de behandeling van verzoeken om erkenning rekening te houden met de beroepservaring die na het verwerven van het diploma is opgedaan; de Commissie heeft eveneens toegezegd na te gaan of het begrip gereglementeerde opleiding erin kan worden opgenomen en hoe de rol van de coördinatiegroep ingesteld bij artikel 9, lid 2, van Richtlijn 89/48/EEG kan worden versterkt om meer uniformiteit te waarborgen bij de interpretatie en de toepassing van de richtlijn.
  • (2) 
    Het begrip "gereglementeerde opleiding", dat bij Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG(5) is ingevoerd, dient te worden uitgebreid tot het eerste algemeen stelsel, en wel volgens dezelfde beginselen en dezelfde regels; de keuze van de middelen om de beroepen te definiëren waarvoor een gereglementeerde opleiding vereist is, moet aan elke lidstaat afzonderlijk worden overgelaten.
  • (3) 
    De twee richtlijnen betreffende het algemeen stelsel bieden de ontvangende lidstaat de mogelijkheid om op bepaalde voorwaarden compenserende maatregelen op te leggen aan de aanvrager, met name wanneer diens opleiding betrekking heeft op theoretische en/of praktijkgerichte vakken die wezenlijk verschillen van die welke worden bestreken door het in de ontvangende lidstaat voorgeschreven diploma; krachtens de artikelen 39 en 43 van het Verdrag, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen(6), is het aan de ontvangende lidstaat om...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.