Richtlijn 1998/48 - Wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 5 augustus 1998 tot 6 oktober 2015 en moest uiterlijk op 5 augustus 1999 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

officiële Engelstalige titel

Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1998/48
Origineel voorstel COM(1996)392 NLEN
Celex-nummer i 31998L0048

3.

Key dates

Document 20-07-1998
Bekendmaking in Publicatieblad 05-08-1998; OJ L 217, 5.8.1998,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021
Inwerkingtreding 05-08-1998; in werking datum publicatie zie art 4
Einde geldigheid 06-10-2015; opgeheven door 32015L1535
Omzetting 05-08-1999; AU + TARD zie art. 2.1

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31998L0048

Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

Publicatieblad Nr. L 217 van 05/08/1998 blz. 0018 - 0026

RICHTLIJN 98/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 A en 213,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

 • (1) 
  Overwegende dat het voor de goede werking van de interne markt noodzakelijk is door een wijziging van Richtlijn 98/34/EG (4) te zorgen voor een zo groot mogelijke doorzichtigheid van toekomstige, op de diensten van de informatiemaatschappij toepasselijke nationale voorschriften;
 • (2) 
  Overwegende dat een grote verscheidenheid aan diensten in de zin van de artikelen 59 en 60 van het Verdrag baat zal hebben bij de kansen die de informatiemaatschappij biedt voor het op afstand, langs elektronische weg en op individueel verzoek van een afnemer verlenen van diensten;
 • (3) 
  Overwegende dat de ruimte zonder binnengrenzen die de interne markt is, de verleners van die diensten in staat stelt hun grensoverschrijdende activiteiten te ontplooien om hun concurrentievermogen te vergroten, en aldus de burgers nieuwe mogelijkheden geeft om informatie door te geven en te ontvangen ongeacht het bestaan van grenzen, en de consumenten nieuwe vormen van toegang biedt tot goederen en diensten;
 • (4) 
  Overwegende dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 98/34/EG de lidstaten niet kan beletten rekening te houden met de uiteenlopende sociale, maatschappelijke en culturele implicaties van de opkomst van de informatiemaatschappij; dat in het bijzonder de toepassing van de bij deze richtlijn gestelde procedureregels aangaande diensten van de informatiemaatschappij geen afbreuk kan doen aan de maatregelen inzake het cultuurbeleid, met name op audiovisueel gebied, die de lidstaten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht kunnen nemen, rekening houdend met hun taalkundige verscheidenheid, specifieke nationale en regionale kenmerken en hun cultuurbezit; dat de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in elk geval moet zorgen voor een behoorlijke toegang van de Europese burgers tot het Europese cultuurbezit dat in een digitale omgeving wordt aangeboden;
 • (5) 
  Overwegende dat het niet de bedoeling is dat Richtlijn 98/34/EG geldt voor nationale regels inzake de fundamentele rechten, zoals de grondwettelijke bepalingen inzake de vrijheid van meningsuiting en meer in het bijzonder de persvrijheid; dat het evenmin de bedoeling is dat deze richtlijn geldt voor het algemene strafrecht; dat zij voorts niet geldt voor de privaatrechtelijke overeenkomsten tussen kredietinstellingen en meer in het bijzonder overeenkomsten aangaande betalingsverrichtingen tussen kredietinstellingen;
 • (6) 
  Overwegende dat de Europese Raad heeft onderstreept dat een duidelijk en stabiel rechtskader op communautair niveau tot stand moet worden gebracht om de ontwikkeling van de informatiemaatschappij mogelijk te maken; dat het Gemeenschapsrecht en de regels inzake de interne markt in het bijzonder, zowel de beginselen van het Verdrag als het afgeleide recht, reeds een fundamenteel rechtskader vormen voor de ontwikkeling van deze diensten;
 • (7) 
  Overwegende dat de huidige, op de bestaande diensten van toepassing zijnde nationale voorschriften aangepast moeten kunnen worden aan de nieuwe diensten van de informatiemaatschappij, hetzij om te zorgen voor een...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.