Richtlijn 1993/96 - Verblijfsrecht voor studenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 17 november 1993 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 31 december 1993 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studenten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of residence for students
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1993/96
Origineel voorstel COM(1993)209 NLEN
Celex-nummer i 31993L0096

3.

Key dates

Document 29-10-1993
Bekendmaking in Publicatieblad 18-12-1993; Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002,OJ L 317, 18.12.1993,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002
Inwerkingtreding 17-11-1993; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 31-12-1993; ten laatste zie art. 6
Kennisgeving 17-11-1993

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31993L0096

Richtlijn 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studenten

Publicatieblad Nr. L 317 van 18/12/1993 blz. 0059 - 0060

RICHTLIJN 93/96/EEG VAN DE RAAD van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studenten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 7, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat, ingevolge artikel 3, onder c), van het Verdrag, de activiteit van de Gemeenschap, onder de voorwaarden van het Verdrag, de verwijdering tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen omvat;

Overwegende dat ingevolge artikel 8 A van het Verdrag de interne markt uiterlijk op 31 december 1992 tot stand moet zijn gebracht; dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag;

Overwegende dat de artikelen 128 en 7 van het Verdrag zich blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie verzetten tegen elke vorm van discriminatie tussen onderdanen van de Lid-Staten met betrekking tot de toegang tot de beroepsopleiding in de Gemeenschap en dat de toegang van een onderdaan van een Lid-Staat tot een beroepsopleiding in een andere Lid-Staat impliceert dat aan deze onderdaan het verblijfsrecht in deze tweede Lid-Staat word toegekend;

Overwegende dat het derhalve, om de toegang tot de beroepsopleiding te waarborgen, dienstig is de voorwaarden vast te stellen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van dit verblijfsrecht;

Overwegende dat het verblijfsrecht voor studenten een onderdeel is van een pakket van samenhangende maatregelen ter bevordering van de beroepsopleiding;

Overwegende dat degenen die het verblijfsrecht genieten geen onredelijke belasting voor de overheidsfinanciën van het gastland mogen vormen;

Overwegende dat, bij de huidige stand van het Gemeenschapsrecht, de steun die aan studenten wordt toegekend om in hun onderhoud te voorzien, blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie niet onder de werkingssfeer van het Verdrag in de zin van artikel 7 van dat Verdrag valt;

Overwegende dat het verblijfsrecht alleen daadwerkelijk kan worden uitgeoefend indien het tevens aan de echtgenoot en de ten laste komende kinderen wordt toegekend;

Overwegende dat aan de begunstigden van deze richtlijn een soortgelijke administratieve regeling moet worden gewaarborgd als die waarin met name Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap (4) en Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de cooerdinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid (5) voorzien;

Overwegende dat deze richtlijn geen betrekking heeft op studenten die een verblijfsrecht bezitten omdat zij een economische werkzaamheid uitoefenen of hebben uitgeoefend of omdat zij gezinslid van een migrerend werknemer zijn;

Overwegende dat het Hof van Justitie, bij arrest van 7 juli 1992 in zaak C-295/90, Richtlijn 90/366/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht voor studenten (1) heeft nietig verklaard, met handhaving van de gevolgen van de nietig verklaarde richtlijn tot de inwerkingtreding van een op de juiste rechtsgrond berustende richtlijn;

Overwegende dat de gevolgen van Richtlijn 90/366/EEG dienen te worden gehandhaafd tot 31 december 1993, datum waarop de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen moeten...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.