Richtlijn 1992/81 - Harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 9 november 1992 tot 30 december 2003 en moest uiterlijk op 31 december 1992 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën

officiële Engelstalige titel

Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on mineral oils
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1992/81
Origineel voorstel COM(1990)434
Celex-nummer i 31992L0081

3.

Key dates

Document 19-10-1992
Bekendmaking in Publicatieblad 31-10-1992; Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002,OJ L 316, 31.10.1992,Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002
Inwerkingtreding 09-11-1992; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 30-12-2003; opgeheven door 32003L0096
Omzetting 31-12-1992; zie art. 10
Kennisgeving 09-11-1992

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31992L0081

Richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën

Publicatieblad Nr. L 316 van 31/10/1992 blz. 0012 - 0015

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0091

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0091

RICHTLIJN 92/81/EEG VAN DE RAAD van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Richtlijn 92/12/EEG (4) bepalingen betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten zijn neergelegd;

Overwegende dat in Richtlijn 92/82/EEG (5) bepalingen met betrekking tot de minimumaccijnzen op bepaalde minerale oliën zijn neergelegd;

Overwegende dat het voor de goede werking van de interne markt van belang is dat er gemeenschappelijke definities worden vastgesteld voor alle minerale oliën die vallen onder de algemene regeling voor accijnsprodukten;

Overwegende dat het nuttig is deze definities te baseren op die van de gecombineerde nomenclatuur die van kracht is op de datum waarop deze richtlijn wordt vastgesteld;

Overwegende dat bepaalde verplichte vrijstellingen op communautair niveau moeten worden vastgelegd;

Overwegende dat het evenwel dienstig is de Lid-Staten toe te staan op facultatieve basis bepaalde andere vrijstellingen of verlaagde tarieven toe te passen op hun nationale grondgebied, mits dit geen verstoring van de mededinging tot gevolg heeft;

Overwegende dat er in een procedure moet worden voorzien voor het toestaan van verdere vrijstellingen of tariefverlagingen;

Overwegende dat er een procedure moet worden vastgesteld om alle vrijstellingen en verlaagde tarieven waarin deze richtlijn voorziet opnieuw te bezien, ten einde na te gaan of zij nog verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: I. Toepassingsgebied

Artikel 1

 • 1. 
  De Lid-Staten heffen een geharmoniseerde accijns op minerale oliën overeenkomstig deze richtlijn.
 • 2. 
  De Lid-Staten stellen hun tarieven vast overeenkomstig Richtlijn 92/82/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliën.

Artikel 2

 • 1. 
  In deze richtlijn wordt onder "minerale oliën" verstaan:
 • a) 
  produkten van GN-code 2706;
 • b) 
  produkten van de GN-codes 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 en 2707 99 (behalve 2707 99 30, 2707 99 50 en 2707 99 70);
 • c) 
  produkten van GN-code 2709;
 • d) 
  produkten van GN-code 2710;
 • e) 
  produkten van GN-code 2711, chemisch zuiver methaan en propaan daaronder begrepen, maar met uitzondering van aardgas;
 • f) 
  produkten van de GN-codes 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 en 2712 90 90;
 • g) 
  produkten van GN-code 2713, met uitzondering van harsachtige produkten, gebruikte bleekaarde, zure residuen en basische residuen;
 • h) 
  produkten van GN-code 2715;
 • i) 
  produkten van GN-code 2901;
 • j) 
  produkten van de GN-codes 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 en 2902 44;
 • k) 
  produkten van de GN-codes 3403 11 00 en 34 03 19;
 • l) 
  produkten van GN-code 3811;
 • m) 
  produkten van GN-code 3817.
 • 2. 
  Minerale oliën waarvoor in Richtlijn 92/82/EEG geen accijnstarief is bepaald, zijn aan accijns onderworpen indien zij zijn bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt als brandstof voor verwarming of als motorbrandstof. Het toe te passen tarief wordt, naar...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.