Richtlijn 1992/61 - Goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 16 juli 1992 tot 8 november 2003 en moest uiterlijk op 1 januari 1994 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

officiële Engelstalige titel

Council Directive 92/61/EEC of 30 June 1992 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1992/61
Origineel voorstel COM(1992)42 NLEN
Celex-nummer i 31992L0061

3.

Key dates

Document 30-06-1992
Bekendmaking in Publicatieblad 10-08-1992; Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023,OJ L 225, 10.8.1992
Inwerkingtreding 16-07-1992; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 08-11-2003; opgeheven door 32002L0024
Omzetting 01-01-1994; ten laatste zie art. 18
Kennisgeving 16-07-1992

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31992L0061

Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

Publicatieblad Nr. L 225 van 10/08/1992 blz. 0072 - 0100

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 23 blz. 0154

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 23 blz. 0154

RICHTLIJN 92/61/EEG VAN DE RAAD van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat maatregelen dienen te worden vastgesteld om in de periode die op 31 december 1992 eindigt, geleidelijk de interne markt tot stand te brengen; dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;

Overwegende dat twee- of driewielige voertuigen in elke Lid-Staat bepaalde technische kenmerken dienen te bezitten, die in dwingende, van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillende voorschriften zijn vervat; dat deze door hun ongelijkheid een belemmering voor het handelsverkeer in de Gemeenschap vormen;

Overwegende dat deze hinderpalen voor de verwezenlijking en de werking van de interne markt kunnen worden weggenomen, indien alle Lid-Staten hun nationale regelingen door dezelfde voorschriften vervangen;

Overwegende dat de Lid-Staten van oudsher de naleving van de technische voorschriften controleren alvorens de daaronder vallende voertuigen in de handel worden gebracht; dat deze controle de verschillende voertuigtypes bestrijkt;

Overwegende dat de definities van deze voertuigen (bromfiets, motorfiets, driewieler en vierwieler) nauwgezet en op eenvormige wijze dienen te worden bepaald, in het bijzonder wat de bromfiets betreft, daar in de twaalf Lid-Staten wel 15 verschillende definities voor dit voertuigtype bestaan; dat dit grote aantal definities, dat in de praktijk tot een even groot aantal categorieën voertuigen leidt, een aanzienlijke belemmering voor het handelsverkeer vormt, daar de produktie noodzakelijkerwijs, al naar gelang van het land waar deze in de handel wordt gebracht, dient te worden gedifferentieerd, hetgeen een versnippering van de markt voor bromfietsen vormt;

Overwegende dat een onderzoek van de onderdelen en kenmerken van deze voertuigen bij de huidige stand van de technologie voor regelgevende doeleinden slechts die onderdelen en kenmerken die in bijlage I zijn opgenomen, als daarvoor geëigend heeft aangemerkt; dat in het licht van de technologische vooruitgang en ontwikkeling zal moeten worden nagegaan welke andere elementen en kenmerken eventueel aan die van bijlage I zullen dienen te worden toegevoegd;

Overwegende dat de technologische vernieuwingen en de ontwikkeling van de techniek vergen dat uiterlijk drie jaar na het tijdstip waarop deze richtlijn van toepassing wordt, wordt nagegaan welke onderdelen en kenmerken - met name wat de passieve veiligheid betreft - aan de onderdelen en kenmerken in bijlage I moeten worden toegevoegd;

Overwegende dat de geharmoniseerde technische voorschriften voor de verschillende onderdelen en kenmerken van deze voertuigen in bijzondere richtlijnen zullen worden opgenomen; dat met het oog op de controle op de naleving van deze voorschriften en op de erkenning door elke Lid-Staat van door de andere Lid-Staten verrichte controles een procedure voor communautaire goedkeuring van elk van de betrokken voertuigtypes noodzakelijk is;

Overwegende dat deze procedure elke Lid-Staat de mogelijkheid dient te bieden voor elk type voertuig vast te stellen dat de door de bijzondere richtlijnen voorgeschreven en op het goedkeuringscertificaat vermelde verificaties zijn geschied; dat zij de fabrikanten tevens...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.