Voorstel van rijkswet - Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32865 (R1957) - Initiatiefvoorstel Wijziging van het Statuut van het Koninkrijk ter modernisering van de rol van de Koning (eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel ; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van rijkswet
Document­datum 01-09-2011
Publicatie­datum 01-09-2011
Nummer KST328652
Kenmerk 32865 R1957, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 865 (R 1957)

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Nr. 2

VOORSTEL VAN RIJKSWET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging van het Statuut strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, artikel 55 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in artikel II omschreven voorstel tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overweging te nemen.

ARTIKEL II

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  De Koning is staatshoofd van het Koninkrijk en van elk van de landen. De in overeenstemming met de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden benoemde ministers vormen de regering van het Koninkrijk. De ministers zijn verantwoordelijk.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «De Koning wordt» vervangen door: De Koning en de regering van het Koninkrijk worden.
 • 3. 
  In het derde lid wordt «door de Koning als hoofd van het Koninkrijk» vervangen door: bij koninklijk besluit.

B

In artikel 4, eerste lid, wordt «De koninklijke macht» vervangen door «De regeringsmacht» en wordt «de Koning als hoofd van het Koninkrijk» vervangen door: de regering van het Koninkrijk.

C

In artikel 5, eerste lid, wordt «de Koninklijke en de wetgevende macht» vervangen door: de bestuurlijke en de wetgevende macht.

D

In artikel 7 wordt «de door de Koning benoemde ministers» vervangen door: de in overeenstemming met de Grondwet benoemde ministers.

E

In artikel 13, tweede lid, 15, eerste lid, 21, 25, eerste en tweede lid, 34, eerste lid, en 55, tweede lid, wordt «Koning» vervangen door: regering van het Koninkrijk.

F

In artikel 50, eerste lid, wordt «de Koning als hoofd van het Koninkrijk» vervangen door: de regering van het Koninkrijk.

G

Artikel 52 komt te luiden:

Artikel 52

De landsverordening kan aan de regering van het Koninkrijk en aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk met goedkeuring van de regering van het Koninkrijk bevoegdheden met betrekking tot landsaange-legenheden toekennen.

ARTIKEL III

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.