Brief regering; Uitkomst stemming VNG over het bestuursakkoord - Bestuursakkoord 2011-2015

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 749

Bestuursakkoord 2011–2015

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2011

De afgelopen maanden is het kabinet op verzoek van en met de medeoverheden in onderhandeling geweest over een bestuursakkoord over een samenhangend pakket van afspraken en voorwaarden ter uitwerking van een aantal grote decentralisatievoornemens. Het kabinet is gemeenten daarbij op belangrijke punten tegemoet gekomen.

Gisteren is door de VNG besloten dat men het bestuursakkoord voor haar rekening kan nemen, behalve de paragraaf over werken naar vermogen. Ik kan u berichten dat het kabinet hier met teleurstelling kennis van heeft genomen.

In goed overleg zijn de afgelopen met de VNG afspraken gemaakt over talrijke voornemens uit het regeerakkoord. Dat is volgens het kabinet ook het belang van het bestuursakkoord: afspraken maken over de wensen en voorwaarden van gemeenten waarbinnen de voornemens uit het regeerakkoord verder uitgewerkt worden. Daarbij is intensief onderhandeld over het totaalpakket, waarbij alle onderdelen meespeelden om uiteindelijk tot een resultaat te komen. Derhalve betekent niet helemaal, helemaal niet.

Ik constateer dat de VNG een stap gezet heeft die het kabinet niet anders kan begrijpen dan als afwijzing, terwijl de VNG deze ziet als aanvaarding van het akkoord. Ik neem daarom aan dat de VNG eventueel met een nadere toelichting komt waarom het kabinet het besluit van de VNG als aanvaarding kan begrijpen.

Inmiddels hebben IPO en UvW richting kabinet aangegeven te willen spreken over het vervolg.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. P. H. Donner

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.