Brief regering; Overschrijding implementatietermijn richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC, 2009/111/EC (CRD 2), en 2009/14/EC (DGS). - Wet- en regelgeving financiële markten

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32545 - Wet- en regelgeving financiële markten.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Overschrijding implementatietermijn richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC, 2009/111/EC (CRD 2), en 2009/14/EC (DGS).
Document­datum 28-12-2010
Publicatie­datum 28-12-2010
Nummer KST93894
Kenmerk 32545, nr. 2
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 545

Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 2 HERDRUK1

1 I.v.m. het weergeven van de correcte datum in de aanhef. Het eerder als kamerstuk 32 545, nr. 2 gepubliceerde stuk komt hiermee te vervallen.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Bij brief van 26 november jl. heeft de Europese Commissie mede gedeeld dat de implementatietermijn van de richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC en 2009/111/EC is verstreken zonder dat er omzettingsmaatregelen ter kennis van de Commissie zijn gebracht. Krachtens artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt Nederland tot uiterlijk 30 januari 2011 in de gelegenheid gesteld hier op te reageren. De Commissie behoudt zich het recht voor om, na kennisneming van de Nederlandse reactie of indien deze haar niet binnen de gestelde termijn mocht bereiken, een met redenen omkleed advies als bedoeld in genoemd artikel uit te brengen.

Achtergrond richtlijnen

De richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC en 2009/111/EC worden gezamenlijk aangeduid als CRD 2, en amenderen de richtlijnen 2006/48/EC en 2006/49/EC, samen beter bekend als de Capital Requirements Directive (CRD). Deze drie wijzigingsrichtlijnen dienden uiterlijk op 31 oktober 2010 in nationale wet en regelgeving te zijn omgezet, en treden op 31 december 2010 in werking.

De richtlijnen 2009/27/EC en 2009/83/EC zijn bijzonder technisch van aard en bevatten herziene voorschriften inzake het risicobeheer bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Richtlijn 2009/111/EC is minder technisch van aard en bevat aangescherpte bepalingen ten aanzien van: – Securitisaties: er worden strengere due diligence en stress test vereisten opgelegd aan investeerders. Daarnaast wordt een originator verplicht om ten minste 5% belang in de securitisatie aan te houden. – Grote posities: het bestaande grote posten regime wordt aangescherpt, waarmee grote interbancaire verwevenheden worden beperkt. – Hybride kapitaalsinstrumenten: aanscherping van criteria op grond waarvan hybride kapitaalsinstrumenten tot het bufferkapitaal mogen worden gerekend.

– Colleges van toezichthouders: bepalingen die voorschrijven dat de samenwerking tussen toezichthouders van instellingen met een dochter en/of bijkantoor dat actief is in andere lidstaten zal verlopen via colleges van toezichthouders.

– Toezicht op bijkantoren: bepalingen gericht op het verbeteren van de informatierechten voor de toezichthouder van de lidstaat van ontvangst, met name in geval van een dreigende crisissituatie.

Proces

Ter implementatie van de drie CRD 2 richtlijnen heeft de Nederlandsche Bank haar toezichthouderregelingen aangepast en deze tijdig, op 29 oktober 2010, gepubliceerd in de Staatscourant1. Omdat de implementatie van de richtlijnen 2009/27/EC en 2009/83/EC geen aanpassing van de Wet financieel toezicht (Wft) of het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) vergt, is de Commissie op 13 december jl. bericht dat beide richtlijnen in nationale regelgeving zijn omgezet.

De implementatie van richtlijn 2009/111/EC vergt wel een aanpassing van de Wft en het Bpr. Zoals aan uw Kamer bericht bij brief2 van 25 oktober 2010, heeft deze implementatie als gevolg van capaciteitsproblemen vertraging opgelopen. Het voorstel tot wijziging van de Wft is onlangs openbaar geconsulteerd. Ik zal het voorstel spoedig voor advies van de Afdeling advisering naar van Raad van State sturen om het in het voorjaar 2011 aan uw Kamer te kunnen voorleggen. Parallel hier aan zal het voorstel tot wijziging van het Bpr worden voorbereid. Rekeninghoudend met de daarvoor geldende termijnen zullen deze wijzigingen naar verwachting in de tweede helft van 2011 in werking kunnen treden.

Gevolgen van overschrijding van de implementatietermijn voor de Staat

Zoals aangegeven wordt Nederland tot uiterlijk 30 januari 2011 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de aanschrijving van de Commissie. Na deze datum behoudt de Commissie zich het recht voor om een «met redenen omkleed advies» uit te brengen aan Nederland. Indien Nederland dit advies niet binnen de door de Commissie vastgestelde termijn opvolgt, kan de Commissie op grond van artikel 258 een zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wanneer de Commissie bij het Hof een zaak aanhangig maakt op grond van artikel 258 omdat zij van oordeel is dat de betrokken lidstaat zijn verplichting tot mededeling van maatregelen ter omzetting van een volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijn niet is nagekomen, kan de Commissie, indien zij dit passend acht, aangeven wat haars inziens gezien de omstandigheden een redelijke hoogte is voor de door deze lidstaat te betalen forfaitaire boete of dwangsom. Indien het Hof de niet-nakoming vaststelt, kan het de betrokken lidstaat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen die niet hoger is dan de Commissie heeft aangegeven. De verplichting tot betaling gaat in op de door het Hof in zijn arrest bepaalde datum.

Depositogarantiestelsel

Op grond van de richtlijn 2009/14/EG van 11 maart 2009 dient de maximale uitbetalingstermijn van het depositogarantiestelsel te zijn teruggebracht naar twintig werkdagen, in zeer uitzonderlijke omstandigheden eenmaal te verlengen met ten hoogste 10 werkdagen. Deze wijziging dient uiterlijk op 31 december 2010 te zijn geïmplementeerd. Ter implementatie van deze wijziging is bij Wijzigingswet financiële markten

12 SK taama tesrcsotuukrakennt 2I I0 21001 n0r/.1 11 7, 03920 5. 45, nr. 1.              20103 voorgesteld een grondslag in de Wft op te nemen voor de

3 Kamerstukken II 2010/11, 32 036, nr. 2.              vaststelling van deze termijn bij algemene maatregel van bestuur. Op

2 december 2010 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aanvaard. Ik ben thans doende een wijziging van het Besluit bijzondere maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft voor te bereiden waarin de termijn overeenkomstig de richtlijn wordt vastgesteld. Het is mijn bedoeling deze wijziging tegelijk met het wetsvoorstel zo snel mogelijk in 2011 in werking te laten treden.

De minister van Financiën, J. C. de Jager

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.