Passerelle

Met deze procedure kan de besluitvormingsprocedure die geldt voor een specifiek beleidsterrein, worden aangepast. De passerelle geldt alleen voor die beleidsterreinen waar de mogelijkheid expliciet in de Europese verdragen i vermeld staat. Het gebruik van de passerelle is zeer beperkt maar grijpt op de beleidsterreinen die het aangaat diep in.

In het kort gaat de procedure als volgt: de Raad van Ministers i moet unaniem besluiten om de besluitvormingsprocedure op een bepaald beleidsterrein te veranderen van een bijzondere besluitvormingsprocedure i naar de gewone wetgevingsprocedure i.

1.

Schema

passerelle

2.

Passerelle in detail

Stap 1: initiatief

De Europese Commissie i dient een voorstel in bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers om de Europese verdragen aan te passen.

Stap 2: behandeling van het voorstel & besluit

Het Europees Parlement i geeft met meerderheid van de uitgebrachte stemmen i een advies. Vervolgens besluit de Raad met eenparigheid van stemmen i of op een onderdeel van een beleidsterrein voortaan de gewone wetgevingsprocedure geldt, in plaats van een bijzondere besluitvormingsprocedure.

Verplicht advies

Afhankelijk van het beleidsterrein moeten het Economisch en Sociaal Comité i en het Comité van de Regio's i worden geraadpleegd.

3.

Toepassing passerelle

De bepaling van het aanpassen van de besluitvormingsprocedure geldt voor de volgende terreinen:

  • milieubeleid voor zover het fiscale zaken, ruimtelijke ordening en water- en bodembeheer betreft
  • familierecht
  • sociaal beleid voor zover het een aantal rechten van werknemers betreft

Voor alle andere wijzigingen in de verdragen gelden de gewone herzieningsprocedure i - voor ingrijpende verdragswijzigingen - en de vereenvoudigde herzieningsprocedure i - met name gericht op het herzien van besluitvormingsprocedures en stemwijzen.

4.

Procedure vóór inwerkingtreding Lissabon-verdrag

Voordat het Verdrag van Lissabon i van kracht werd bestond de passerelle ook, maar was deze op heel andere beleidsterreinen van toepassing. Bovendien stond toen de stemwijze in de Raad i centraal en niet de besluitvormingsprocedure in zijn geheel.

5.

Juridisch kader

Het aanpassen van de Europese verdragen middels de passerelle vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i:

  • toepassing: derde deel VwEU titel V hoofdstuk 3 art. 81 i lid 3 (familierecht), derde deel VwEU titel X art. 153 i lid 2b (sociaal beleid), derde deel VwEU titel XX art. 192 i lid 2 (milieubeleid)

6.

Meer informatie