Procedure wijziging Europese Verdragen

De Europese verdragen i kunnen middels drie verschillende procedures gewijzigd worden. Deze procedures worden zelden gebruikt, maar zijn van groot belang voor het functioneren van de Europese Unie en de manier waarop er in de Europese Unie besluiten worden genomen.

De centrale rol in deze herzieningsprocedures is weggelegd voor de lidstaten van de Europese Unie i, die via de Europese Raad i, de Raad van Ministers i en hun nationale parlementen een beslissende rol hebben. Het Europees Parlement i en de Europese Commissie i hebben vooral een adviserende rol.

Bij enkele beleidsterreinen staat in de Europese verdragen i specifiek aangegeven hoe de besluitvorming op die terreinen kan worden aangepast en welke procedure daarvoor van toepassing is.

1.

Specifieke wijzigingsprocedures

  • gewone herzieningsprocedure i: uitgebreide procedure waar elk onderdeel van de verdragen gewijzigd kan worden
  • vereenvoudigde herzieningsprocedure i: procedure met een beperkte inbreng van alle Europese instellingen waarmee bepaalde onderdelen van de verdragen gewijzigd kunnen worden
  • passerelle i: op enkele beleidsterreinen kan via een eenvoudiger procedure de besluitvormingsprocedure op die beleidsterreinen worden aangepast

2.

Procedures vóór inwerkingtreding Lissabon-verdrag

Voor het Verdrag van Lissabon i van kracht werd, was er één formeel vastgelegde procedure om een verdragswijziging te realiseren. Daarnaast kenden enkele beleidsterreinen bepalingen waar was vastgelegd dat besluitvormingsprocedures op die terreinen aangepast konden worden.

3.

Meer informatie