Solidara is kritisch over de wijze van benoeming van de Comissaris vdK; onze brief aan de statenleden van Overijssel

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op vrijdag 24 september 2010.

Aan de Provinciale Staten van Overijssel

t.a.v . mevrouw R. Wiggers, statengriffier

Zwolle, 24 september 2010

Geachte mevrouw R. Wiggers,

Hierbij stuur ik u het standpunt van fractie Solidara inzake de benoeming van de nieuwe Commissaris van de Koningin in Overijssel. Ik verzoek u om dit onder de aandacht te brengen van de leden van de Provinciale Staten van Overijssel en mij zo spoedig mogelijk te informeren over het uiteindelijke besluit.

Solidara is voor een directe verkiezing van de burgemeester en ook de Commissaris van de Koningin door de bewoners zelf. Aangezien deze situatie nog geen realiteit is in Nederland, heeft mijn fractie vraagtekens bij de gang van zaken zoals deze nu worden georganiseerd inzake de benoeming van een Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Mijn fractie is van mening dat een Commissaris van de Koningin vooral een Commissaris van de bewoners van Overijssel dient te zijn. Bij de benoeming van een Commissaris dienen dan ook de bewoners van Overijssel in staat te worden gesteld om hierop enige invloed uit te oefenen. Omdat alle procedures in het geheim worden afgehandeld, is mijn fractie van mening dat de rechten van de bewoners van Overijssel hierin teveel worden beperkt. Mede gezien het feit dat, ook op verzoek van mijn fractie, vooraf via kranten en internet uitgebreid aan de bewoners van Overijssel is gevraagd wat voor iemand de Commissaris van de Koningin voor Overijssel moet zijn. Wij zijn van mening dat je niet vooraf iemands mening kunt vragen om achteraf zijn rechten te beperken bij het maken van de definitieve keuze! Dat goed geen recht aan transparant bestuur.

Tot onze verbazing hoorden we in het tv-programma ‘Ochtendspits' op 24 september j.l. op Nederland 1 dat Ronald Plassterk vertelde dat mevrouw Bijleveld (de nummer 2 van het CDA) vertrekt naar Overijssel. Gezien dit feit lijkt het mijn fractie op zijn plaats dat de bewoners van Overijssel zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de werkelijke stand van zaken.

Daarom stelt mijn fractie voor;

Organiseren van een openbare Statenvergadering waarin de beoogde kandidaat(a)at(en) de vragen kan beantwoorden die voorafgaand aan de benoemingsprocedure door de bewoners zijn geformuleerd, zoals;

  • a. 
   Wat kan een potentiële kandidaat betekenen voor de bewoners van Overijssel?
  • b. 
   Op welke wijze denkt de kandidaat tegemoet te komen aan de profielschets die is opgesteld door de bewoners in de bewonersenquête?
  • c. 
   In hoeverre is de potentiële kandidaat bereid samen te werken met de organisaties of politieke partijen die verdeeldheid creëren in de samenleving en aanzetten tot haat?

Wat mijn fractie betreft hebben de bewoners van Overijssel recht op een verduidelijkend antwoord van de kandidaat(a)at(en) op deze vragen. Of op de vragen die gesteld zullen worden tijdens de openbare vergadering, voordat de statenleden in beslotenheid stemmen om de kandidaat(a)at(en) te benoemen als Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Solidara stelt dan ook voor dat er eerst een openbaar debat wordt georganiseerd met de eventuele kandid(a)at(en). Op deze wijze hebben de kandid(a)at(en) de gelegenheid vooraf in te gaan op de vragen die leven bij de statenleden en de bewoners en organisaties van Overijssel. Deze werkwijze is voor mijn fractie van groot belang en bepaald mede onze aanwezigheid bij de besloten statenvergadering. Anders, ongeacht welke kandid(a)at(en) dan ook te kort te willen doen, hecht mijn fractie geen waarde aan een ceremonieel debat dat in geheim zal plaatsvinden.

In afwachting van uw berichtgeving,

Met vriendelijke groet,

Düzgün Yildirim, Fractievoorzitter