Brief regering; Positie Nederlandse (glas)tuinbouw in relatie tot prijsvorming - Prijsvorming in de agro-nutriketen

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32266 - Prijsvorming in de agro-nutriketen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Prijsvorming in de agro-nutriketen ; Brief regering; Positie Nederlandse (glas)tuinbouw in relatie tot prijsvorming
Document­datum 31-12-2009
Publicatie­datum 30-12-2009
Nummer KST139231
Kenmerk 32266, nr. 2
Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

32 266

Prijsvorming in de agro-nutriketen

nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2009

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoekt mij om in overleg met mijn Europese collega’s de prijsvorming van agrarische producten te onderzoeken en de mogelijke (markt)macht van supermarkten hierbij.

De commissie verzoekt mij ook om hierbij de vraag te betrekken of het onderzoek bij afzetorganisaties in de tuinbouw naar mogelijke prijsafspraken, zoals nu door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is gestart, geen nadelige gevolgen kan hebben voor het functioneren van coöperatieve verenigingen in de lidstaten. Mocht dit het geval zijn, dan verzoekt de commissie mij ervoor te pleiten dat Europese regelgeving wordt aangepast.

Wat betreft een onderzoek in Europees verband naar de prijsvorming van agrarische producten, kan ik u melden dat in Europa een discussie op gang is gekomen om de voedselketen beter te laten functioneren. De Europese Commissie heeft hiervoor op 28 oktober 2009 een mededeling gepubliceerd waarin een aantal acties wordt voorgesteld. Het kabinet beraadt zich momenteel op deze acties en wat de inzet daarop moet zijn, zowel in Nederland als in Europees verband. Zodra de inzet duidelijk is, zal ik u daarover informeren en wil ik ook graag met de Kamer over de beleidsinzet van gedachten wisselen.

Meer concreet stelt de Europese Commissie de volgende zaken voor:

  • Een efficiëntere werking van de interne markt in de voedselketen;
  • Meer inzichtelijkheid in de prijsvorming (tussen producenten- en consumentenprijs);
  • Het tegengaan van speculatie met agrarische grondstoffen;
  • En, onderzoek naar mogelijkheden van bundeling van kleine en middelgrote producenten.

De Europese Commissie wil in november 2010 een rapport uitbrengen over het vervolg op de voorgestelde acties. Ze doet dit op basis van discussies met EU-instituten en relevante stakeholders. Daartoe zal de Commissie de scope, het mandaat en het lidmaatschap verbreden van de bestaande High Level Group on the competitiveness of the Agro-Food Industry.

Zoals ook door de Europese Commissie is aangegeven, zijn beter functionerende en meer transparante agroketens in het belang van de consument. Ze dragen bij aan versterking van de internationale concurrentiepositie van de agrofoodsector als geheel en zijn cruciaal voor een duurzame verdeling van toegevoegde waarde tussen de ondernemers die de keten dragen: primaire producenten (waaronder tuinders), toeleveranciers, verwerkers, handelaren, distributeurs en retailers.

Tot slot wil ik u melden dat een onderzoek, zoals nu door de NMa is gestart bij telerscoöperaties en groothandels, zich richt op het functioneren van deze organisaties binnen de kaders van de wet. Zolang coöperatieve verenigingen binnen die kaders opereren, hoeven ze het Nma-onderzoek niet te vrezen of zich daardoor beperkt te voelen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.