Verordening 1989/1164 - Uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 2 mei 1989 tot 25 januari 2002.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 1164/89 van de Commissie van 28 april 1989 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EEC) No 1164/89 of 28 April 1989 laying down detailed rules concerning the aid for fibre flax and hemp
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1989/1164
Celex-nummer i 31989R1164

3.

Key dates

Document 28-04-1989
Bekendmaking in Publicatieblad 29-04-1989; Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029,Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029,OJ L 121, 29.4.1989
Inwerkingtreding 02-05-1989; in werking datum publicatie + 3 zie art 18
01-08-1989; Toepassing begin van seizoen zie art 18
Einde geldigheid 25-01-2002; opgeheven door 32002R0094

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31989R1164

Verordening (EEG) nr. 1164/89 van de Commissie van 28 april 1989 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep

Publicatieblad Nr. L 121 van 29/04/1989 blz. 0004 - 0010

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0033

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0033

*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1164/89 VAN DE COMMISSIE

van 28 april 1989

houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3995/87 (2), en met name op artikel 2, lid 6, en op artikel 4, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 619/71 van de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2059/84 (4), de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor vlas en hennep zijn vastgesteld; dat de Commissie de uitvoeringsbepalingen ter zake dient vast te stellen;

Overwegende dat het voor de goede werking van de steunregeling noodzakelijk is dat voor vlas een onderscheid kan worden gemaakt tussen vlas dat voornamelijk voor de produktie van vezels en vlas dat voornamelijk voor de produktie van zaad is bestemd; dat dit doel kan worden bereikt door aan te geven uit welk zaad deze beide soorten vlas kunnen worden geteeld; dat het voor de goede werking van de steunregeling nodig is voor hennep de rassen te vermelden waarvan het gehalte aan tetrahydrocannabinol de bij Verordening (EEG) nr. 619/71 vastgestelde grenzen niet overschrijdt en te bepalen hoe dat gehalte wordt gemeten;

Overwegende dat, om frauduleuze transacties te vermijden, een aantal voorwaarden voor de toekenning van de steun nader moet worden omschreven;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 619/71 een controlesysteem moeten invoeren waarmee wordt gewaarborgd dat het produkt waarvoor steun wordt aangevraagd, aan de voorwaarden voor de toekenning van de steun beantwoordt; dat de door telers in te dienen inzaaiaangiften en steunaanvragen daarom ten minste de gegevens moeten bevatten die nodig zijn om deze controle mogelijk te maken; dat, om de toepassing van de steunregeling te vereenvoudigen, dient te worden bepaald dat, wanneer de teler een teeltcontract voor vezelvlas heeft gesloten, een kopie van dit contract bij de steunaanvraag moet worden gevoegd;

Overwegende dat volgens artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 619/71 steekproefsgewijze controles ter plaatse moeten worden verricht om de juistheid van de bovenbedoelde aangiften en steunaanvragen na te gaan; dat deze controle, om effectief te zijn, betrekking moet hebben op een voldoende groot aantal aangiften en aanvragen; dat inzake de toekenning van steun uniforme bepalingen moeten worden vastgesteld voor het geval dat de bij controle ter plaatse gemeten oppervlakten niet met die welke in de inzaaiaangiften en de steunaanvragen zijn vermeld, in overeenstemming zijn;

Overwegende dat, gezien de situatie in de Lid-Staten, dient te worden bepaald dat de Lid-Staten voor de toekenning van steun voor vezelvlas, in het geval dat er geen teeltcontract wordt gesloten, een stelsel van produktiecertificaten of van geregistreerde contracten toepassen; dat met het oog op een goede toepassing van deze regeling dient te worden bepaald welke gegevens er minimaal op die certificaten moeten worden vermeld;

Overwegende dat voor de uitkering van het steunbedrag uniforme bepalingen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 is bepaald dat ter bevordering van de afzet van vlasprodukten communautaire maatregelen kunnen worden genomen om het gebruik van vlasvezels en daarvan vervaardigde produkten te...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.