Richtlijn 1978/1026 - Onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 21 december 1978 tot 19 oktober 2007 en moest uiterlijk op 22 december 1980 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 78/1026/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 78/1026/EEC of 18 December 1978 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in veterinary medicine, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1978/1026
Origineel voorstel COM(1970)536
Celex-nummer i 31978L1026

3.

Key dates

Document 18-12-1978
Bekendmaking in Publicatieblad 23-12-1978; Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,OJ L 362, 23.12.1978,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002
Inwerkingtreding 21-12-1978; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 19-10-2007; opgeheven door 32005L0036
Omzetting 22-12-1980; zie art. 18
Kennisgeving 21-12-1978

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31978L1026

Richtlijn 78/1026/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten

Publicatieblad Nr. L 362 van 23/12/1978 blz. 0001 - 0006

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0011

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0046

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0011

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0049

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0049

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 december 1978

inzake de onderlinge erkenning van diploma's , certificaten en andere titels van dierenarts , tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten

( 78/1026/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 49 , 57 , 66 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat krachtens het Verdrag ieder verschil in behandeling op grond van nationaliteit inzake vestiging en het verrichten van diensten sedert het einde van de overgangsperiode is verboden ; dat het aldus verwezenlijkte beginsel met name ook van toepassing is op de afgifte van een vergunning die eventueel vereist is voor de toegang tot de werkzaamheden van de dierenarts alsmede op de inschrijving of aansluiting bij beroeps - of bedrijfsorganisaties ;

Overwegende dat het evenwel dienstig lijkt zekere bepalingen vast te stellen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten van de dierenarts ;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens het Verdrag verplicht zijn geen enkele vorm van steun te verlenen waardoor de vestigingsvoorwaarden kunnen worden vervalst ;

Overwegende dat artikel 57 , lid 1 , van het Verdrag de vaststelling voorschrijft van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma's , certificaten en andere titels ; dat deze richtlijn strekt tot erkenning van de diploma's , certificaten en andere titels van de dierenarts die toegang verlenen tot de uitoefening van de diergeneeskunde ;

Overwegende dat het , gezien de verschillen die momenteel tussen de Lid-Staten bestaan ten aanzien van de vormen en de duur van de opleiding van de dierenarts , noodzakelijk is bepaalde coordinatievoorschriften vast te stellen waardoor de Lid-Staten kunnen overgaan tot de onderlinge erkenning van de diploma's , certificaten en andere titels ; dat deze coordinatie plaatsvindt bij Richtlijn 78/1027/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van dierenarts ( 4 ) ;

Overwegende dat , aangezien een richtlijn inzake de onderlinge erkenning van de diploma's niet noodzakelijkerwijze de materiële gelijkwaardigheid inhoudt van de opleidingen waarop deze diploma's betrekking hebben , het voeren van de opleidingstitel uitsluitend in de taal van de Lid-Staat va oorsprong of herkomst dient te worden toegestaan ;

Overwegende dat de Lid-Staten , om de toepassing van deze richtlijn door hun nationale administraties te vergemakkelijken , kunnen bepalen dat de begunstigden die aan de daarin gestelde opleidingsvoorwaarden voldoen , te zamen met hun opleidingstitel een certificaat van de bevoegde instanties van het land van oorsprong of herkomst dienen over te leggen waarin wordt verklaard dat deze titels met de in de richtlijn bedoelde titels overeenstemmen ;

Overwegende dat in geval van het verrichten van diensten...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.