Richtlijn 1972/194 - Uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 23 mei 1972 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 23 november 1972 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 72/194/EEG van de Raad van 18 mei 1972 ter uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

officiële Engelstalige titel

Council Directive 72/194/EEC of 18 May 1972 extending to workers exercising the right to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State the scope of the Directive of 25 February 1964 on coordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1972/194
Celex-nummer i 31972L0194

3.

Key dates

Document 18-05-1972
Bekendmaking in Publicatieblad 26-05-1972; Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Greek: Chapter 05 Volume 001,OJ L 121, 26.5.1972,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in English: Chapter I Volume 1972
Inwerkingtreding 23-05-1972; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 23-11-1972; zie art. 2
Kennisgeving 23-05-1972

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31972L0194

Richtlijn 72/194/EEG van de Raad van 18 mei 1972 ter uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

Publicatieblad Nr. L 121 van 26/05/1972 blz. 0032 - 0032

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0174

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0456

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0174

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0474

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0218

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0006

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0006

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 mei 1972

ter uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

( 72/194/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 49 en 56 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat bij de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 ( 1 ) de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid zijn gecoordineerd en dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld ( 2 ) de voorwaarden zijn vastgesteld voor uitoefening van dit recht ;

Overwegende dat het van belang is dat de bepalingen van de richtlijn van 25 februari 1964 eveneens gelden voor degenen op wie bovengenoemde verordening van toepassing is ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , is van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten en hun familieleden die het recht om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat uitoefenen op grond van Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 .

Artikel 2

Binnen een termijn van zes maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn stellen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen van deze richtlijn in werking ; zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 mei 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . MART

( 1 ) PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 850/64 .

( 2 ) PB nr . L 142 van 30 . 6 . 1970 , blz . 24 .


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.