32022 - Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 juli 2009 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink i , de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i , en de minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Dranken Horecawet te wijzigen teneinde het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen, alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde zoveel mogelijk te voorkomen en de uit de wet voortvloeiende administratieve lasten te reduceren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 36 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(135 stuks)

2 18 juli 2009, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST133883
Koninklijke boodschap
publicatie: 5 augustus 2009
 
2 18 juli 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST133884
Voorstel van wet
publicatie: 5 augustus 2009
 
2 18 juli 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST133885
Memorie van toelichting
publicatie: 5 augustus 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.