Brief staatssecretaris over toezending rapporten inzake toezicht in de kinderopvang en over mogelijkheden ter verbetering - Kinderopvang

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31322 - Kinderopvang.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kinderopvang; Brief staatssecretaris over toezending rapporten inzake toezicht in de kinderopvang en over mogelijkheden ter verbetering
Document­datum 18-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114575
Kenmerk 31322, nr. 2
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 322 28 447

Kinderopvang

Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nr. 2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Den Haag, 18 januari 2008

Gemeenten zijn op basis van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Gemeenten laten het feitelijk toezicht op de kindercentra en gastouderopvang uitvoeren door de GGD. Tot 2008 beoordeelde de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoeverre het toezicht op de kinderopvang goed functioneert. Vanaf 2008 is dit tweedelijns toezicht op de kinderopvang gepositioneerd bij de Inspectie van het onderwijs (IvhO).

Voor de beoordeling van een recente stand van het toezicht in de kinderopvang en mogelijkheden voor verbetering, stuur ik u de volgende door IWI uitgebrachte documenten:

  • 1. 
    Jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet kinderopvang door gemeenten 2006. Landelijk beeld van het tweede uitvoeringsjaar;1
  • 2. 
    Handhaven met beleid. Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang in 2006 en 2007.1
  • 3. 
    Verslag van een inventarisatie in 2007 onder die gemeenten waar de opzet van het toezicht op een aantal punten in 2006 nog niet voldoende was.1

Het rapport «Jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet kinderopvang door gemeenten 2006» geeft een beeld over de situatie in 2006, het tweede uitvoeringsjaar van de Wet kinderopvang. Dit rapport is gebaseerd op de door gemeenten ingediende jaarverslagen over 2006. Het rapport «Handhaven met beleid» betreft het resultaat van een onderzoek onder een aantal gemeenten naar de wijze waarop zij hun handhavingstaak uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek, dat plaatsvond in 2006 en 2007, zijn representatief voor de 27 onderzochte gemeenten. Het verslag over de in 2006 achterblijvende gemeenten betreft een in mijn opdracht uitgevoerd onderzoek om bij die gemeenten na te gaan in hoeverre zij in 2007 de voorwaarden hebben geschapen om toezicht te

kunnen uitoefenen. IWI heeft bij dit onderzoek samengewerkt met de VNG, die vanuit het project «Versterking Handhaving Wet Kinderopvang» ondersteuning biedt aan gemeenten om de kwaliteit van het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang te verbeteren.

Uit deze rapporten en verslag blijkt dat het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang door gemeenten na een trage start in 2005, het invoeringsjaar van de Wet kinderopvang, in 2006 en vervolgens in 2007 sterk is verbeterd. Zo had in 2006 de helft van de gemeenten een vastgesteld toezicht- en handhavingsbeleid. Eind 2007 had meer dan 90 procent een toezichtbeleid vastgesteld en meer dan 85 procent een handhavingsbeleid. Uiteraard kan dit nog worden verbeterd.

Daarom zal ik de IvhO vragen die gemeenten die hun toezichten handhavingsbeleid eind 2007 nog niet op orde hadden, in 2008 te blijven volgen. Daarnaast is het tijdig uitvoeren van de GGD-inspecties ook voor mij een aandachtspunt. GGD ’en blijken een gebrek aan capaciteit voor reguliere (vervolg)inspecties te hebben, omdat zij voorrang moeten geven aan de controle op de uitbreiding van de opvang. Hierover heb ik in het bestuurlijk overleg met de VNG van 20 december jl. gesproken. Vanwege zowel de uitbreiding van het aantal locaties in de opvang als de noodzaak om het toezicht op de gastouderopvang te intensiveren, heb ik het verzoek van de VNG gehonoreerd om het budget voor gemeenten voor het toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang met ingang van 2008 met 3 miljoen euro per jaar te verhogen (zie mijn brief aan de Tweede Kamer van 27 december 2007).

Daarnaast zal ik, zoals eerder aangekondigd, de lopende projecten van de VNG en GGD Nederland ter versterking van de kwaliteit van het toezicht en de handhaving ook de komende twee jaar met een subsidie ondersteunen. Hiermee krijgen de gemeenten die dat nodig hebben gericht ondersteuning en wordt de inspectie door de GGD verder verbeterd en gestroomlijnd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.