Brief minister ter kennisgeving verdragen betaald werk gezinsleden van resp. NAVO (NAPMA) en Technische Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling - Ter kennisname voorgelegde Verdragen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Brief minister ter kennisgeving verdragen betaald werk gezinsleden van resp. NAVO (NAPMA) en Technische Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 952

Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 augustus 2007

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet

goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij de volgende

twee verdragen ter kennis brengen:

– De op 13 februari/30 mei 2007 te Den Haag/Brussel totstandgekomen briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie inzake de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA) om in Nederland betaald werk te verrichten (Trb. 2007, 124), en

– de op 15 juni/20 juni 2007 te Den Haag/Wageningen totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling inzake de tewerkstelling van gezinsleden die deel uitmaken van het huishouden van de functionarissen van het Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (Trb. 2007, 132).

Ingevolge artikel 7, onderdeel a, van genoemde Rijkswet behoefden deze verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De minister van Buitenlandse Zaken, M. J. M. Verhagen

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.