Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 855

Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

financiering van de lokale publieke omroep op rechtstreekse wijze te doen

plaatsvinden, teneinde een goede continuïteit en onafhankelijkheid van

deze omroep te waarborgen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Mediawet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 107 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 2a. De instellingen die zendtijd hebben verkregen voor lokale omroep

Artikel 107a

  • 1. 
    De lokale omroepinstelling waaraan krachtens artikel 42 zendtijd is toegewezen komt in aanmerking voor bekostiging. Het Commissariaat voor de Media kent hiertoe aan de lokale omroepinstelling een bijdrage toe gelijk aan het aantal wooneenheden in de gemeente of gemeenten waarop de lokale omroepinstelling zich richt, vermenigvuldigd met het normbedrag per wooneenheid. Dit bedrag bedraagt in 2006 € 1,07.
  • 2. 
    Onze Minister stelt het in het vorige lid bedoelde bedrag jaarlijks bij met de door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het desbetreffende jaar geraamde index voor de groei van het aantal wooneenheden in Nederland en met de door het Centraal Planbureau voor het desbetreffende jaar geraamde consumentenprijsindex.
  • 3. 
    Aan de beschikbaarheid van de bijdrage voor lokale omroep worden geen andere voorwaarden gesteld dan de voorwaarden die bij of krachtens deze wet zijn of kunnen worden gesteld.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.