Voorstel van wet - Wijziging van de Kieswet tot invoering van een gemengd stelsel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 29986 - Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Kieswet tot invoering van een gemengd stelsel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer); Voorstel van wet  
Document­datum 03-02-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST83898
Kenmerk 29986, nr. 2
Van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 986

Wijziging van de Kieswet tot invoering van een gemengd stelsel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een gemengd kiesstelsel in te voeren waarbij de zetels van de Tweede Kamer aan politieke groeperingen worden toegewezen naar evenredigheid van de in het hele land op de op lijsten van die groeperingen uitgebrachte stemmen, en de helft van de zetels worden bezet door kandidaten die zijn gekozen in bij wet in te stellen meervoudige districten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk E komt te luiden:

HOOFDSTUK E

Districten, kieskringen, stemdistricten en stembureaus B

Paragraaf 1 van hoofdstuk E wordt vervangen door: §1De districten

Artikel E 1

Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer wordt Nederland verdeeld in twintig districten, overeenkomstig de bij deze wet gevoegde tabel.

Artikel E 1a

 • 1. 
  Over de districten worden vijfenzeventig zetels verdeeld.
 • 2. 
  Het centraal stembureau stelt uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer het aantal zetels per district vast. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer stelt het centraal stembureau binnen een week na de dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding het aantal zetels per district vast, tenzij het aantal zetels per district reeds is vastgesteld voor een verkiezing die zou hebben plaatsgevonden in hetzelfde kalenderjaar als de wegens de ontbinding noodzakelijk geworden verkiezing.
 • 3. 
  Het centraal stembureau deelt het inwonertal van een district door het inwonertal van Nederland en vermenigvuldigt het quotiënt met 75. Het aldus verkregen product wordt het districtscijfer genoemd. Aan het district wordt een aantal zetels toegekend, zo groot als het districtscijfer, naar beneden afgerond op een geheel getal, met dien verstande dat aan ieder district ten minste twee zetels worden toegekend. De overblijvende zetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de districten waarvan de districtscijfers voor afronding de grootste overschotten hebben. Hierbij worden de districten met een districtscijfer kleiner dan twee buiten beschouwing gelaten. Indien overschotten gelijk zijn, beslist zonodig het lot.
 • 4. 
  Als het inwonertal van een district, onderscheidenlijk van Nederland, geldt het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt, zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek overeenkomstig het vijfde lid is gepubliceerd.
 • 5. 
  Ten behoeve van de uitvoering van het vierde lid publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks voor 1 juni in de Staatscourant de inwonertallen van de districten, onderscheidenlijk van Nederland per 1 januari van dat jaar.
 • 6. 
  Het centraal stembureau maakt de vaststelling van de aantallen zetels per district bekend door kennisgeving in de Staatscourant.

§ 1a De kieskringen

Artikel E 1b

Voor de verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad vormt elke provincie onderscheidenlijk gemeente één kieskring. Provinciale staten kunnen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten de provincie in meer kieskringen verdelen.

C

In artikel E 5, eerste lid, wordt «elke kieskring» vervangen door «elk district» en wordt «genoemd in artikel E 1, eerste lid» vervangen door: bedoeld in artikel E 1.

D

Artikel G 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld» vervangen door «waarmee zij

aan die verkiezing wil deelnemen» en wordt «drieënveertigste dag» vervangen door: achtentwintigste dag.

 • 2. 
  In het tweede lid wordt «inlevering van een geldige kandidatenlijst» vervangen door: inlevering van een opgave van kandidaten met een geldige lijst.
 • 3. 
  Het zevende lid, onderdeel d, komt te luiden: d. de politieke groepering voor de laatstgehouden verkiezing van de

leden van de Tweede Kamer geen opgave van kandidaten met een geldige lijst heeft ingeleverd.

 • 4. 
  In het achtste lid vervalt «de veertiende dag voor de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, alsmede op».

E

Artikel G 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld» vervangen door «waarmee zij aan die verkiezing wil deelnemen» en wordt «drieënveertigste dag» vervangen door: achtentwintigste dag.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «inlevering van een geldige kandidatenlijst» vervangen door: inlevering van een opgave van kandidaten met een geldige lijst.
 • 3. 
  Het zevende lid, onderdeel d, komt te luiden: d. de politieke groepering voor de laatstgehouden verkiezing van de

leden van provinciale staten geen opgave van kandidaten met een geldige lijst heeft ingeleverd.

 • 4. 
  In het achtste lid wordt «Op de veertiende dag voor de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten« vervangen door: Op de vijfde dag voor de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale staten in een provincie met meer dan een kieskring.

F

Artikel G 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld» vervangen door «waarmee zij aan die verkiezing wil deelnemen» en wordt «drieënveertigste dag» vervangen door: achtentwintigste dag.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «inlevering van een geldige kandidatenlijst» vervangen door: inlevering van een opgave van kandidaten met een geldige lijst.
 • 3. 
  Het zevende lid, onderdeel d, komt te luiden: d. de politieke groepering voor de laatstgehouden verkiezing van de

leden van de gemeenteraad geen opgave van kandidaten met een geldige lijst heeft ingeleverd.

G

Na artikel G 4 wordt een nieuwartikel ingevoegd, luidende:

Artikel G 4a

Het centraal stembureau beslist binnen twee maanden op een verzoek als bedoeld in de artikelen G 1, eerste of zesde lid, G 2, eerste of zesde lid, of G 3, eerste of zesde lid, met dien verstande dat het op een verzoek dat is ingediend voor of op de achtentwintigste dag voor de dag van kandidaatstelling uiterlijk op de vijfentwintigste dag voor de dag van kandidaatstelling beslist.

H

Artikel G 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het derde lid wordt vernummerd tot het vierde lid.
 • 2. 
  Na het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
 • 3. 
  De Afdeling beslist op een beroep tegen een beschikking op een verzoek als bedoeld in artikel G 4a uiterlijk zeven dagen voor de dag van kandidaatstelling.

I

In het opschrift van hoofdstuk H wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten.

J

Artikel H 1 komt te luiden:

Artikel H 1

 • 1. 
  Op de dag van kandidaatstelling kunnen van negen tot vijftien uur opgaven van kandidaten worden ingeleverd bij de voorzitter van het centraal stembureau of bij het door hem aangewezen lid van dat bureau. Een opgave van kandidaten bevat een kandidatenlijst en, in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, naar keuze van een politieke groepering, namen van districtskandidaten. De inlevering van de opgaven van kandidaten voor een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer vindt plaats op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De inlevering van de opgaven van kandidaten voor een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad vindt plaats op de secretarie van de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd.
 • 2. 
  Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat, kan, voor zover het opgaven van kandidaten betreft waarop alle kandidaten dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst, worden volstaan met de inlevering van één opgave van kandidaten voor alle kieskringen. Voor de toepassing van de artikelen H 11 en I 10, derde lid, wordt deze inlevering geacht te hebben plaatsgevonden ten behoeve van alle kieskringen.
 • 3. 
  Ten minste drie weken voor de dag van kandidaatstelling brengt de burgemeester van elke gemeente de mogelijkheid van kandidaatstelling ter openbare kennis.
 • 4. 
  Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en wanneer de formulieren voor de opgaven van kandidaten, kosteloos, voor de kiezers verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor het formulier een model vastgesteld.

Artikel H 2 komt te luiden:

Artikel H 2

 • 1. 
  De kandidaatstelling voor een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer geschiedt door een politieke groepering waarvan de aanduiding voor deze verkiezing is geregistreerd.
 • 2. 
  De kandidaatstelling voor een verkiezing van de leden van provinciale staten en de gemeenteraad geschiedt, hetzij door een politieke groepering waarvan de aanduiding voor de desbetreffende verkiezing is geregistreerd, hetzij door een of meer kiezers.

L

Artikel H 3 komt te luiden:

Artikel H 3

 • 1. 
  De inlevering van een opgave van kandidaten geschiedt persoonlijk door een kiezer, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing. De voorzitter van het centraal stembureau of het door hem aangewezen lid kan verlangen dat de inleveraar van zijn identiteit doet blijken. De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.
 • 2. 
  Bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van provinciale staten legt de inleveraar bij de inlevering een verklaring over van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, dat hij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing. Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten geldt deze verplichting niet, indien de inleveraar als kiezer is geregistreerd in de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd.
 • 3. 
  Degene die de opgave van kandidaten heeft ingeleverd, ontvangt van de voorzitter van het centraal stembureau of van het door deze aangewezen lid van dat bureau een bewijs daarvan.

M

Na artikel H 3 wordt een nieuwartikel H 3a ingevoegd, luidende:

Artikel H 3a

 • 1. 
  Bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer plaatst de inleveraar op de opgave van kandidaten de aanduiding van een politieke groepering, zoals deze voor deze verkiezing is geregistreerd.
 • 2. 
  Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad kan de inleveraar op de opgave van kandidaten de aanduiding van een politieke groepering plaatsen, zoals deze voor de desbetreffende verkiezing is geregistreerd.
 • 3. 
  De inleveraar kan op de opgave van kandidaten in plaats van de aanduiding van een politieke groepering een samenvoeging van voor de desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan plaatsen. Deze samenvoeging mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.
 • 4. 
  Als bewijs dat de inleveraar bevoegd is om de aanduiding van een politieke groepering op de opgave van kandidaten te plaatsen legt hij bij de opgave over een verklaring van de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1, derde lid, G 2, derde lid, of G 3, derde lid, waarin de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend om op de opgave van kandidaten de aanduiding van de politieke groepering te plaatsen. In geval van een

K

samenvoeging van aanduidingen of afkortingen legt de inleveraar bij de opgave over verklaringen van de gemachtigden van de betrokken groeperingen.

 • 5. 
  Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en wanneer de formulieren voor de verklaringen met betrekking tot het plaatsen van aanduidingen van politieke groeperingen op opgaven van kandidaten, kosteloos, verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor de formulieren een model vastgesteld.

N

Artikel H 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste en tweede lid komen te luiden:
 • 1. 
  Bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer worden bij de opgave van kandidaten overgelegd zeshonderd schriftelijke verklaringen van kiezers dat zij de kandidaatstelling ondersteunen. Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels in de raad ten minste negenendertig is worden bij de opgave van kandidaten ten minste dertig schriftelijke verklaringen overgelegd van kiezers dat zij de kandidaatsteling ondersteunen. Bij een verkiezing van de leden van een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels minder dan negenendertig, doch minimaal negentien is, bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste twintig en bij een verkiezing van de leden van een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels minder dan negentien is, bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste tien. Indien bij een verkiezing van de leden van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in artikel H 2, eerste lid, om één opgave van kandidaten in te leveren, dienen ten behoeve van elke kieskring ten minste dertig schriftelijke verklaringen te worden overgelegd. Op de verklaringen van ondersteuning worden de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde vermeld als op de opgave van kandidaten.
 • 2. 
  Bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten van een provincie die uit één kieskring bestaat en de gemeenteraad worden de verklaringen van ondersteuning afgelegd door personen die in het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden als kiezer voor de desbetreffende verkiezing zijn geregistreerd. Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat worden de verklaringen van ondersteuning afgelegd door personen die binnen de kieskring ten behoeve waarvan die lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd.
 • 2. 
  In het achtste lid wordt «een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst» vervangen door: een opgave van kandidaten van een politieke groepering.
 • 3. 
  In het achtste lid, onderdeel a, wordt «samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen» vervangen door: een opgave van kandidaten van twee of meer groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.
 • 4. 
  Het achtste lid, onderdeel b, komt te luiden: b. een opgave van kandidaten van een nieuwe groepering die

voortkomt uit twee of meer groeperingen, indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, een of meer zetels zijn toegekend.

O

In artikel H 5 wordt «Op de lijst» vervangen door «Op de opgave van kandidaten» en wordt «op de lijst» vervangen door: op de opgave.

P

Artikel H 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede lid wordt vernummerd tot vierde lid.
 • 2. 
  Na het eerste lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:
 • 2. 
  In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer worden op de opgave van kandidaten op de lijst ten hoogste honderdvijfentwintig kandidaten geplaatst. Indien op de lijst meer dan dertig kandidaten zijn geplaatst, wordt ten aanzien van de zesentwintigste en volgende kandidaat op de lijst per kandidaat aangegeven in welk district deze op het stembiljet wordt vermeld, dan wel dat deze in geen enkel district op het stembiljet wordt vermeld. Per district kunnen ten hoogste vijf kandidaten worden aangewezen, die met de eerste vijfentwintig kandidaten op het stembiljet worden vermeld.
 • 3. 
  In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer worden op de opgave van kandidaten per district niet meer districtskandidaten geplaatst dan het overeenkomstig artikel E 1a voor dat district vastgestelde aantal zetels.
 • 3. 
  In het vierde lid (nieuw) wordt «Op dezelfde lijst mogen» vervangen door «In geval van een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad mogen op dezelfde lijst» en vervalt »wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst».

Q

Artikel H 7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een lijst» vervangen door: een opgave van kandidaten.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «één van de lijsten welke bij eenzelfde hoofdstembureau» vervangen door: één van de opgaven van kandidaten die bij het centraal stembureau.
 • 3. 
  Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.
 • 4. 
  Na het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 3. In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer mag

een districtskandidaat slechts kandidaat zijn in één district.

 • 5. 
  In het vierde lid (nieuw) wordt «een lijst» vervangen door «een opgave van kandidaten» en wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.

R

In artikel H 8 wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.

Artikel H 9 wordt als volgt gewijzigd:

S

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «de lijst» vervangen door «de opgave van kandidaten» en vervalt «op deze lijst».
 • 2. 
  In het derde lid wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.

T

In artikel H 10, eerste lid, wordt «Indien de kandidaat voorkomt op meer dan één lijst» vervangen door: Indien bij een verkiezing van de leden van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat de kandidaat voorkomt op meer dan een opgave van kandidaten.

U

Artikel H 10a vervalt. V

Artikel H 11 komt te luiden:

Artikel H 11

 • 1. 
  Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten vormen kandidatenlijsten, ingeleverd ten behoeve van verschillende kieskringen, waarop dezelfde kandidaten in gelijk aantal en in dezelfde volgorde zijn geplaatst, tezamen een stel gelijkluidende lijsten.
 • 2. 
  Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten vormen ten behoeve van verschillende kieskringen ingeleverde kandidatenlijsten van één politieke groepering of waarvan de eerste kandidaat dezelfde is, tezamen een lijstengroep. De vorige volzin is mede van toepassing ten aanzien van lijsten van politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.

W

Artikel H 12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, wordt ten behoeve van de kandidaatstelling een waarborgsom van € 11 250 betaald aan het Rijk.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst» vervangen door «een politieke groepering» en wordt «samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen» vervangen door: politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.
 • 3. 
  In het derde lid vervalt «voor elke kieskring» en wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.
 • 4. 
  In het vierde lid wordt «lijst» vervangen door: opgave van kandidaten met een geldige lijst.
 • 5. 
  In het vijfde lid vervalt «lijstengroep, het niet van een groep deel uitmakende stel gelijkluidende lijsten of de op zichzelf staande» en wordt «artikel P 5» vervangen door: artikel P 1a.

X Artikel H 13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  Indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten, wordt ten behoeve van de kandidaatstelling een waarborgsom van € 1 125 betaald aan de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd. Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van een provincie die uit meer dan een kieskring bestaat, is voor elke lijstengroep en elk niet van een groep deel uitmakend stel gelijkluidende lijsten de waarborgsom slechts eenmaal verschuldigd.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst» vervangen door «een politieke groepering» en wordt «samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen» vervangen door: politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.
 • 3. 
  In het derde lid wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.
 • 4. 
  In het vierde lid wordt «lijst» vervangen door: opgave van kandidaten met een geldige lijst.

Y

Artikel H 14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  Indien het betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad wordt ten behoeve van de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225 betaald aan de gemeente.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst» vervangen door «een politieke groepering» en wordt «samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen» vervangen door: politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.
 • 3. 
  In het derde lid wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.
 • 4. 
  In het vierde lid wordt «lijst» vervangen door: opgave van kandidaten met een geldige lijst.

Z

In artikel H 15 wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: kandidaatstelling.

AA

Het opschrift van hoofdstuk I komt te luiden:

HOOFDSTUK I

Het onderzoek van de kandidaatstelling

BB

In het opschrift van paragraaf 1 van hoofdstuk I wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten.

CC

Artikel I 1 komt te luiden:

Artikel I 1

Op de dag na de kandidaatstelling, om twaalf uur, houdt het centraal stembureau een zitting tot het onderzoeken van de opgaven van kandidaten.

DD

Artikel I 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, wordt «het hoofdstembureau» vervangen door «het centraal stembureau» en wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel a, wordt «de lijst» vervangen door «de opgave van kandidaten» en wordt «aan het bepaalde in artikel H 4, eerste lid, tweede volzin,» vervangen door: artikel H 4, eerste lid, laatste volzin,.
 • 3. 
  In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel H 7, derde lid,» vervangen door: artikel H 7, vierde lid,.
 • 4. 
  In het eerste lid, onderdeel d, vervalt «op de lijst».
 • 5. 
  In het eerste lid, onderdeel f, wordt «de lijst» vervangen door: de kandidaatstelling.
 • 6. 
  In het eerste lid, onderdeel g, wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.
 • 7. 
  Het eerste lid, onderdeel h, komt te luiden: h. dat, indien een verklaring als bedoeld in artikel H 3, tweede lid, moet

worden overgelegd, dat de inleveraar bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, deze verklaring ontbreekt;

 • 8. 
  Het eerste lid, onderdeel i, komt te luiden: i. dat, indien op de opgave van kandidaten een aanduiding van een

politieke groepering is geplaatst, een verklaring van de gemachtigde als bedoeld in artikel H 3a, vierde lid, ontbreekt.

 • 9. 
  Het tweede lid komt te luiden: 2. Uiterlijk op de derde dag na de kandidaatstelling kan degene die de

opgave van kandidaten heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen, in de kennisgeving aangeduid, herstellen op de plaats waar de opgave van kandidaten is ingeleverd, op de eerste dag vanaf het einde van de zitting, bedoeld in artikel I 1, tot zeventien uur, op de tweede dag van negen tot zeventien uur en op de derde dag van negen tot vijftien uur.

 • 10. 
  In het derde lid wordt «de lijst» telkens vervangen door «de opgave van kandidaten» en wordt «ter secretarie» vervangen door: op de plaats waar de opgave van kandidaten is ingeleverd.
 • 11. 
  In het vierde lid wordt «de lijst» telkens vervangen door: de opgave van kandidaten.

EE

Artikel I 3 komt te luiden:

Artikel I 3

Onmiddellijk nadat de opgaven van kandidaten door het centraal stembureau zijn onderzocht, worden deze en, indien vereist, de verklaringen van ondersteuning, door de voorzitter voor een ieder ter inzage gelegd. De terinzagelegging voor een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer vindt plaats op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De terinzagelegging voor een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad vindt plaats op de secretarie van de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd.

FF

Artikel I 4 komt te luiden:

Artikel I 4

Op de derde dag na de kandidaatstelling besluit het centraal stembureau, om zestien uur, in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de op de opgave van kandidaten geplaatste aanduiding van een politieke groepering, en, indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, over de geldigheid van de districtskandidaturen.

GG

Artikel I 5 w ord als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In onderdeel a wordt «het hoofdstembureau» vervangen door: het centraal stembureau.
 • 2. 
  De onderdelen b tot en met g worden geletterd d tot en met i.
 • 3. 
  Na onderdeel a worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:
 • b. 
  waarbij, indien het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, niet is gevoegd een verklaring van de gemachtigde als bedoeld in artikel H 3a, vierde lid;
 • c. 
  waarbij, indien het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, een verklaring van de gemachtigde als bedoeld in artikel H 3a, vierde lid, is gevoegd, terwijl bij een of meer andere opgaven van kandidaten een dergelijke verklaring van de gemachtigde van dezelfde politieke groepering is overgelegd;
 • 4. 
  In onderdeel d (nieuw) vervalt «ten behoeve van de lijst».
 • 5. 
  In onderdeel e (nieuw) vervalt «bij de lijst».
 • 6. 
  In onderdeel f (nieuw) wordt «voldoet» vervangen door: is vermeld op een opgave van kandidaten dat voldoet.

HH

Artikel I 6 w ord als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «Het hoofdstembureau» vervangen door: Het centraal stembureau.
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «op de lijst».
 • 3. 
  Het eerste lid, onderdeel g, komt te luiden: g. die, tenzij sprake is van een stel gelijkluidende lijsten of een

lijstengroep als bedoeld in artikel H 11, ten aanzien van meer dan één opgave van kandidaten heeft overgelegd de verklaring dat hij instemt met zijn kandidaatstelling;

 • 4. 
  Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.
 • 5. 
  Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer stelt

het centraal stembureau met inachtneming van de opgave van kandidaten vast welke kandidaten van de kandidatenlijsten in de afzonderlijke districten op de stembiljetten worden vermeld, zodanig dat in een district ten hoogste dertig kandidaten per lijst worden vermeld. Indien op de opgave van kandidaten voor een district meer dan vijf kandidaten zijn aangewezen om met de eerste vijfentwintig kandidaten van de lijst op het stembiljet te worden vermeld, laat het centraal stembureau voor dat district de kandidaten buiten beschouwing die het laagst op de lijst zijn geplaatst.

 • 6. 
  In het derde lid (nieuw) wordt «Het hoofdstembureau schrapt» vervangen door: Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad schrapt het centraal stembureau.
 • 7. 
  In het derde lid, onderdeel a, (nieuw) wordt «het tweede of derde lid van artikel H 3» vervangen door: artikel H 3a, vierde lid,.
 • 8. 
  In het derde lid, onderdeel b, (nieuw) wordt «boven meer dan een van de bij het hoofdstembureau ingeleverde lijsten» vervangen door: op meer dan een van de bij het centraal stembureau ten behoeve van een kieskring ingeleverde opgave van kandidaten.
 • 9. 
  In het vierde lid (nieuw) wordt «het hoofdstembureau» vervangen door: het centraal stembureau.

II

Na artikel I 6 wordt een nieuwartikel ingevoegd, luidende:

Artikel I 6a

Ongeldig is de districtskandidatuur voor een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, in de volgorde in dit artikel aangewezen:

 • a. 
  die niet is gesteld door een politieke groepering die een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd;
 • b. 
  die niet is vermeld op een opgave van kandidaten dat voldoet aan het bij ministeriële regeling vastgestelde model;
 • c. 
  waarvan de kandidaat niet is vermeld overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel H 8;
 • d. 
  indien niet is overgelegd de verklaring van de kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling;
 • e. 
  indien de woonplaats van de kandidaat buiten Nederland is gelegen en de aanwijzing van een gemachtigde ontbreekt;
 • f. 
  indien de kandidaat tijdens de zittingsperiode van de Tweede Kamer niet de voor het zitting nemen in dat orgaan vereiste leeftijd bereikt;
 • g. 
  indien de kandidaat ten aanzien van meer dan één opgave van kandidaten heeft overgelegd de verklaring dat hij instemt met zijn kandidaatstelling;
 • h. 
  die op een opgave van kandidaten voor meer dan één district kandidaat is gesteld;
 • i. 
  indien van de kandidaat een uittreksel uit het register van overlijden dan wel een afschrift van de akte van overlijden is overgelegd;
 • j. 
  die op de opgave van kandidaten voorkomt na het voor het desbetreffende district ten hoogste toegelaten aantal.

JJ

In artikel I 7, vijfde lid, wordt «het hoofdstembureau» vervangen door: het centraal stembureau.

KK

In artikel I 8, eerste lid, wordt «het hoofdstembureau» telkens vervangen door «het centraal stembureau», wordt «een lijst» vervangen door «een lijst of een districtskandidatuur» en wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.

LL

Artikel I 9 vervalt. MM

Artikel I 10, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het derde lid, vervalt «van de Tweede Kamer of».
 • 2. 
  In het derde lid, onderdeel a, wordt «in alle kieskringen» vervangen door: ten behoeve van alle kieskringen.
 • 3. 
  In het derde lid, onderdeel b, wordt «in de onderscheidene kieskringen» vervangen door: ten behoeve van de onderscheidene kieskringen.
 • 4. 
  In het vierde lid wordt «samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen» vervangen door: politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.

NN

In artikel I 11 wordt «artikel I 12» vervangen door: artikel I 4 nadat de nummering van de kandidatenlijsten en, in geval van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de vaststelling van de volgorde van de districtskandidaten heeft plaatsgevonden.

OO

In het opschrift van paragraaf 3 van hoofdstuk I wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: kandidatenlijsten en de vaststelling van de volgorde van de districtskandidaten.

PP

Artikel I 12 komt te luiden:

Artikel I 12

In de openbare zitting, bedoeld in artikel I 4, nummert het centraal stembureau nadat aan dat artikel toepassing is gegeven de kandidatenlijsten. De nummering heeft mede betrekking op de lijsten die door het centraal stembureau zijn ongeldig verklaard.

QQ

Artikel I 14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, vervalt «wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst» en wordt «de desbetreffende lijsten» vervangen door: de lijsten van de desbetreffende groeperingen.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «Het bepaalde in het eerste lid» vervangen door: Het eerste lid, wordt «samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen» vervangen door: »politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen» en vervalt: het bepaalde in. .
 • 3. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Vervolgens worden genummerd de overige lijsten in de volgorde door het lot aangewezen.
 • 4. 
  Het vierde en vijfde lid vervallen. RR

Na artikel I 14 wordt twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel I 14a

 • 1. 
  Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat, vindt de nummering in afwijking van artikel I 14 plaats op de wijze, geregeld in dit artikel.
 • 2. 
  Eerst worden genummerd de lijstengroepen en de stellen gelijkluidende lijsten van politieke groeperingen waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan een of meer zetels zijn toegekend. Aan deze lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten worden de nummers 1 en volgende toegekend in de volgorde van de bij deze verkiezing op de desbetreffende politieke groeperingen uitgebrachte aantallen stemmen, met dien verstande dat aan de lijstengroep of het stel gelijkluidende lijsten met het hoogste aantal stemmen het nummer 1 wordt toegekend. Bij gelijkheid van het aantal beslist het lot.
 • 3. 
  Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen, indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepe-

ringen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend. In het geval waarbij aan ten minste één van de betrokken groeperingen één of meer zetels zijn toegekend worden voor de toepassing van de tweede volzin van het tweede lid, de op de lijsten uitgebrachte aantallen stemmen van de groeperingen waaraan die zetels zijn toegekend, bij elkaar opgeteld.

 • 4. 
  Daarna worden, met de nummers volgende op het laatste krachtens het tweede en derde lid toegekende nummer, genummerd de overige lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten in de volgorde van het aantal kieskringen waar een daartoe behorende lijst is ingeleverd, met dien verstande, dat het eerstvolgende nummer wordt toegekend aan de lijstengroep of het stel gelijkluidende lijsten waarvan een lijst is ingeleverd in de meeste kieskringen. Bij een gelijk aantal kieskringen beslist het lot.
 • 5. 
  Ten slotte worden ten aanzien van iedere kieskring aan de op zichzelf staande lijsten bij loting toegekend de nummers die nog niet in enige kieskring aan een andere lijst zijn toegekend.

Artikel I 14b

 • 1. 
  In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer stelt het centraal stembureau in de openbare zitting, bedoeld in artikel I 4, na de nummering van de kandidatenlijsten, per district de volgorde vast waarin de districtskandidaten op het stembiljet worden vermeld. Deze vaststelling heeft mede betrekking op districtskandidaten wiens kandidatuur door het centraal stembureau ongeldig is verklaard.
 • 2. 
  De districtskandidaten worden in volgorde geplaatst naar het nummer dat aan de kandidatenlijst, opgenomen op dezelfde opgave van kandidaten als de districtskandidaat, is toegekend.
 • 3. 
  Indien door een politieke groepering op een opgave van kandidaten voor een district meer dan een kandidaat wordt gesteld, bepaalt het centraal stembureau door loting de volgorde waarin deze kandidaten ten opzichte van elkaar op het stembiljet worden vermeld.

SS

In het opschrift van paragraaf 4 van hoofdstuk I wordt na «de kandidatenlijsten» toegevoegd: en de namen van de districtskandidaten.

TT

Artikel I 17 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt de eerste volzin vervangen door: De voorzitter van het centraal stembureau maakt de lijsten en, in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de namen van de districtskandidaten zo spoedig mogelijk openbaar.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, door plaatsing van de lijsten naar de kieskringen gerangschikt en met vermelding van hun nummers en, in voorkomend geval, de aanduidingen van de politieke groeperingen in de Nederlandse Staatscourant» vervangen door: indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, door plaatsing in de Staatscourant per district van de van nummers en aanduidingen van politieke groeperingen voorziene lijsten die in dat district op het stembiljet worden vermeld, alsmede per district van de namen van de districtskandidaten, met de aanduiding van de politieke groepering, overeenkomstig de op grond van artikel I 14b vastgestelde volgorde.
 • 3. 
  Na het tweede lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
 • 3. 
  Bij ministeriële regeling kan voor de openbaarmaking in geval van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een model worden vastgesteld.

UU

Artikel I 18 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «I 1, I 4 en I 12» vervangen door: I 1 en I 4.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «in de artikelen I 4 en I 12 bedoelde zittingen» vervangen door: in artikel I 4 bedoelde zitting.
 • 3. 
  In het derde lid, onderdeel b, vervalt «onderscheidenlijk I 12». VV

Artikel J 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de tekst wordt de aanduiding «2» geplaatst.
 • 2. 
  Een nieuwlid wordt ingevoegd, luidende: 1. In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

geschiedt de stemming in een district over de voor dat district aangewezen kandidaten van de geldig verklaarde lijsten en over de districtskandidaten wier kandidatuur voor dat district geldig is verklaard.

 • 3. 
  In het tweede lid (nieuw) wordt «De stemming geschiedt» vervangen door: In geval van een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad geschiedt de stemming.

WW

In artikel J 4, tweede lid, wordt «de stem uit te brengen» vervangen door: aan de stemming deel te nemen.

XX

Artikel J 9 komt te luiden:

Artikel J 9

De burgemeester brengt de kandidatenlijsten en, in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de namen van de districtskandidaten ter kennis van de kiezer. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld op welke wijze de kennisgeving geschiedt.

YY

In artikel J 10 wordt «zijn stem uit te brengen» vervangen door: aan de stemming deel te nemen.

ZZ

Aan artikel J 11, eerste lid, wordt toegevoegd: In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kunnen zij hun stem uitsluitend uitbrengen in een stembureau dat is gelegen in het district bedoeld in artikel E 1, waarbinnen zij als kiezer zijn geregistreerd.

AAA

In artikel J 18, eerste lid, wordt «artikel J 26, derde lid,» vervangen door: artikel J 26, vierde lid,.

BBB

In artikel J 20, eerste lid, wordt na «de lijsten van kandidaten» ingevoegd «en, in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de namen van de districtskandidaten» en wordt «de kieskring» vervangen door: het district of de kieskring.

CCC

In artikel J 21, eerste en tweede lid, wordt «de kieskring» telkens vervangen door: het district of de kieskring.

DDD

Artikel J 26 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.
 • 2. 
  Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. In het geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

stemt de kiezer overeenkomstig het eerste lid op een kandidaat van de lijst en op een districtskandidaat of op één van beide.

EEE

Artikel J 33 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid, onderdeel c, wordt na «groepering,» ingevoegd: alsmede de districtskandidaten en de aanduiding van de politieke groepering.
 • 2. 
  In het tweede lid, onderdeel d, wordt «zijn stem» vervangen door: zijn stem of, in het geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, zijn stem op een kandidaat van de lijst en zijn stem op een districtskandidaat,.

FFF

Artikel K 1 komt te luiden:

Artikel K 1

Aan de kiezer die op de dag van kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft wordt overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk op zijn verzoek toegestaan aan de stemming deel te nemen in een stembureau van zijn keuze, dat, indien het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, is gelegen in het district waarbinnen hij als kiezer is geregistreerd en, indien het betreft een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad, is gelegen in de provincie onderscheidenlijk de gemeente waarvoor de verkiezing geldt.

GGG

Artikel K 7 vervalt.

HHH

In artikel K 8, tweede lid, wordt na «op de dag van kandidaatstelling» ingevoegd: niet zijn werkelijke woonplaats heeft in Nederland,.

III

In artikel K 10, vierde lid, wordt na «niet als kiezer is geregistreerd,» ingevoegd: niet zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft,

JJJ

In artikel K 12, eerste lid, wordt «een stem uit te brengen» vervangen door: aan de stemming deel te nemen.

KKK

In artikel L 1 wordt na «De kiezer» ingevoegd: die zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft en.

LLL

Artikel L 8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede lid, tweede volzin, wordt vervangen door: Indien het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kan als gemachtigde slechts optreden degene die zijn werkelijke woonplaats heeft in Nederland en op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd binnen hetzelfde district als de verzoeker. Indien het betreft een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad kan als gemachtigde slechts optreden degene die op de dag van kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd binnen de provincie onderscheidenlijk de gemeente waarvoor de verkiezing geldt.
 • 2. 
  Het vijfde lid vervalt. MMM

Artikel L 9 vervalt.

NNN

Artikel L 10, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. 
  degene die als gemachtigde is aangewezen, niet voldoet aan artikel L 8, tweede lid.

OOO

Artikel M 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.
 • 2. 
  Een nieuwlid wordt toegevoegd, luidende: 2. De kiezer die per brief stemt kan uitsluitend een stem uitbrengen op

een kandidaat van een kandidatenlijst.

PPP

In artikel M 4 wordt «artikel M 1» vervangen door: artikel M 1, eerste lid,.

QQQ

In artikel M 6, tweede lid, vervalt «onder b, c, d en e,». RRR

Artikel N 5 komt te luiden:

Artikel N 5

De leden van het stembureau kunnen zich bij de werkzaamheden, bedoeld in dit hoofdstuk, doen bijstaan door plaatsvervangende leden en door ambtenaren van de gemeente, daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen.

SSS

Artikel N 6 komt te luiden:

Artikel N 6

 • 1. 
  In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer openen de leden van het stembureau de stembiljetten en voegen zij deze per districtskandidaat bijeen.
 • 2. 
  Het stembureau stelt het aantal op iedere districtskandidaat uitgebrachte stemmen vast.
 • 3. 
  De leden van het stembureau voegen de stembiljetten vervolgens lijstgewijze bijeen.
 • 4. 
  Het stembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast:
 • a. 
  het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen;
 • b. 
  de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a.

TTT Na artikel N 6 wordt een nieuwartikel ingevoegd, luidende:

Artikel N 6a

 • 1. 
  In geval van verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad openen de leden van het stembureau de stembiljetten en voegen zij deze lijstgewijze bijeen.
 • 2. 
  Het stembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast:
 • a. 
  het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen;
 • b. 
  de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a.

UUU Artikel N 7 komt te luiden:

Artikel N 7

 • 1. 
  Ongeldig is de stem uitgebracht op een ander stembiljet dan bij of krachtens deze wet mag worden gebruikt.
 • 2. 
  Voorts is ongeldig de stem die niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze is uitgebracht of die is uitgebracht op een stembiljet waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

VVV Artikel N 8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «het stembiljet» vervangen door: de stem.
 • 2. 
  In het derde lid wordt «het biljet» vervangen door: het stembiljet waarop de ongeldige stem is uitgebracht.

WWW

Artikel N 9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt na de eerste volzin een nieuwe volzin ingevoegd, luidende:

In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer maakt de voorzitter tevens het aantal op iedere districtskandidaat uitgebrachte stemmen bekend.

 • 2. 
  In het tweede lid wordt «ongeldig verklaarde stembiljetten» vervangen door: stembiljetten met een ongeldig verklaarde stem.
 • 3. 
  Aan het tweede lid, wordt onder vervanging van de punt in onderdeel b door een puntkomma, een nieuwonderdeel toegevoegd, luidende:
 • c. 
  indien het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer: het aantal stembiljetten met zowel een ongeldige lijststem als een ongeldige districtsstem, het aantal stembiljetten met uitsluitend een ongeldige lijststem en het aantal stembiljetten met uitsluitend een ongeldige districtsstem.
 • 4. 
  In het derde lid wordt «geldige» vervangen door: overige.

XXX

In artikel N 11, tweede lid, wordt «ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst» vervangen door: ten aanzien van iedere kandidaat op de lijst, iedere lijst en iedere districtskandidaat.

YYY

Artikel O 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.
 • 2. 
  Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. In geval van een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer stelt

het hoofdstembureau tevens het aantal op iedere districtskandidaat uitgebrachte stemmen vast.

ZZZ

Na artikel P 1 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1a De zetelverdeling bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

Artikel P 1a

 • 1. 
  Het centraal stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle lijsten door honderdvijftig.
 • 2. 
  Het aldus verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd.

Artikel P 1b

Zoveel maal als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst wordt aan die lijst een zetel toegewezen.

Artikel P 1c

 • 1. 
  Het centraal stembureau stelt vast welke districtskandidaten in aanmerking komen voor een districtszetel. Voor een districtszetel komen in aanmerking de districtskandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 50% van de kiesdeler, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen, tot het maximum van het aantal voor het district beschikbare zetels.
 • 2. 
  Een districtskandidaat van een politieke groepering waarvan de lijst een lager stemcijfer heeft behaald dan de kiesdeler wordt bij de toepassing van het eerste lid buiten beschouwing gelaten.

Artikel P 1d

 • 1. 
  Het centraal stembureau rangschikt per politieke groepering de districtskandidaten die voor een zetel in aanmerking komen in de volgorde van het aantal stemmen dat zij hebben behaald.
 • 2. 
  Het centraal stembureau rangschikt de districtskandidaten wier rangnummer op een rangschikking als bedoeld in het eerste lid, hoger is dan het na toepassing van artikel P 1b aan de lijst van hun politieke groepering toegekende aantal zetels, in de volgorde van de aantallen op deze districtskandidaten uitgebrachte stemmen.
 • 3. 
  De na toepassing van artikel P 1b overblijvende zetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de politieke groeperingen van de districtskandidaten in de volgorde waarin deze overeenkomstig het tweede lid zijn gerangschikt.
 • 4. 
  Indien bij de toepassing van dit artikel aantallen gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.

Artikel P 1e

 • 1. 
  De na toepassing van de voorgaande artikelen van deze paragraaf overblijvende zetels, die restzetels worden genoemd, worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten of de lijstencombinaties, bedoeld in artikel I 10, die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben. Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
 • 2. 
  Bij de toewijzing van restzetels komen niet in aanmerking lijsten waarvan het stemcijfer lager is dan de kiesdeler.
 • 3. 
  Een lijstencombinatie wordt bij de toewijzing van restzetels slechts in aanmerking genomen, indien aan ten minste twee van de verbonden lijsten een zetel is toegewezen. Verbonden lijsten die zelfstandig geen zetel hebben verworven, worden geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie.

Artikel P 1f

Indien bij de toepassing van de vorige bepalingen aan een lijst of een lijstencombinatie meer zetels zouden moeten worden toegekend dan er

kandidaten zijn vermeld op de opgave of de opgaven van kandidaten, gaan de overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van artikel P 1e, eerste lid, over op een of meer van de overige lijsten of lijstencombinaties van politieke groeperingen waarvan op de opgaven van kandidaten meer kandidaten voorkomen dan zetels aan de groepering zijn toegewezen.

Artikel P 1g

 • 1. 
  De aan een lijstencombinatie toegewezen restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de van de lijstencombinatie deel uitmakende lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben. Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
 • 2. 
  Indien bij de toepassing van het eerste lid aan een lijst van een politieke groepering meer zetels zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn vermeld op het de opgave van kandidaten, gaan de overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van dat artikel over op een van de tot de combinatie behorende andere lijsten van politieke groeperingen, waarvan op de opgave van kandidaten meer kandidaten voorkomen dan er zetels zijn toegewezen.

AAAA

Het opschrift van paragraaf 2 komt te luiden:

§2De zetelverdeling bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad

BBBB

In artikel P 7 vervallen het tweede lid, alsmede de aanduiding «1,» voor het eerste lid.

CCCC

In artikel P 8, derde lid, wordt «artikel P 7, eerste lid» vervangen door: artikel P 7.

DDDD

In artikel P 10 wordt «waarop kandidaten voorkomen aan wie geen zetel is toegewezen» vervangen door: waarop meer kandidaten voorkomen dan zetels aan de lijst zijn toegewezen.

EEEE

Artikel P 13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «waarop kandidaten voorkomen aan wie geen zetel is toegewezen» vervangen door: waarop meer kandidaten voorkomen dan zetels aan de lijst zijn toegewezen.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «artikel P 7, eerste lid» vervangen door: artikel P 7.

FFFF

Artikel P 14 vervalt.

GGGG

Na artikel P 13 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2a De toewijzing van de zetels aan de kandidaten bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

Artikel P 14a

 • 1. 
  Gekozen zijn de districtskandidaten die in de rangschikking, bedoeld in artikel P 1d, eerste lid, een rangnummer hebben dat gelijk is aan of lager dan het aantal op grond van de artikelen P 1b en P 1d, derde lid, aan de lijst van hun politieke groepering toegekende zetels.
 • 2. 
  De zetels, toegewezen aan een politieke groepering, die na toepassing van het eerste lid nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, worden, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen toegewezen aan die nog niet gekozen kandidaten van de lijst die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler. Indien aantallen gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
 • 3. 
  De zetels, toegewezen aan de lijst, die na toepassing van het tweede lid nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, worden aan de nog niet gekozen kandidaten van de desbetreffende lijst toegewezen in de volgorde van de lijst.
 • 4. 
  De zetels, toegewezen aan de lijst, die na toepassing van het derde lid nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, worden aan de nog niet gekozen districtskandidaten van de desbetreffende politieke groepering toegewezen in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. Indien aantallen gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.

Artikel P 14b

Indien een kandidaat is overleden, wordt deze bij de toepassing van deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Artikel P 14c

 • 1. 
  Het centraal stembureau rangschikt ten aanzien van iedere aan de verkiezing deelnemende politieke groepering, de op de lijst voorkomende de kandidaten en de districtskandidaten in de volgende volgorde:
 • a. 
  de districtskandidaten aan wie een zetel is toegewezen op grond van artikel P 14a, eerste lid, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen;
 • b. 
  de districtskandidaten, bedoeld in artikel P 1c, eerste lid, aan wie na toepassing van artikel P 14a, eerste lid, geen zetel is toegewezen, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen;
 • c. 
  de kandidaten aan wie een zetel is toegewezen met toepassing van artikel P 14a, tweede lid, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen;
 • d. 
  de op de lijst voorkomende kandidaten die niet reeds zijn gerangschikt die een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen;
 • e. 
  de overige op de lijst voorkomende kandidaten die niet reeds zijn gerangschikt, in de volgorde van de lijst;
 • f. 
  de districtskandidaten die niet reeds zijn gerangschikt, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen.
 • 2. 
  Indien bij de toepassing van het eerste lid, onder c en d aantallen gelijk zijn, beslist de volgorde van de lijst. In de overige gevallen beslist zo nodig het lot.
 • 3. 
  De rangschikking blijft achterwege, voor zover het politieke groeperingen betreft waarvan geen kandidaten gekozen zijn verklaard en die niet

deel uitmaken van een lijstencombinatie waaraan een of meer zetels zijn toegekend.

HHHH

Het opschrift van paragraaf 3 komt te luiden:

§3De toewijzing van de zetels aan de kandidaten bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of de gemeenteraad

IIII

In artikel P 18a vervalt «gekozen».

JJJJ

Artikel P 20, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. 
  Het centraal stembureau stelt de uitslag van de verkiezing zo spoedig mogelijk vast. De vaststelling en bekendmaking geschieden in een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting vinden de in dit hoofdstuk voorgeschreven lotingen plaats.

KKKK

In artikel P 21, eerste lid, wordt «bekend wordt gemaakt» vervangen door: wordt vastgesteld.

LLLL

Artikel Q 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «drieënveertigste dag» vervangen door: achtentwintigste dag.
 • 2. 
  In het derde lid vervalt «, met dien verstande dat voor de toepassing van het zevende lid, onder d, in plaats van «de Tweede Kamer» wordt gelezen «de Eerste Kamer» en in plaats van «tweede of derde lid van artikel H 3» wordt gelezen: eerste of tweede lid van artikel R 7».

MMMM

In het opschrift van hoofdstuk R wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten.

NNNN

Artikel R 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «kandidatenlijsten» vervangen door «opgaven van kandidaten» en wordt toegevoegd: Een opgave van kandidaten bevat een kandidatenlijst..
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «de kandidatenlijsten» vervangen door: de opgaven van kandidaten.

OOOO

In artikel R 2 wordt «Iedere kandidatenlijst» vervangen door «Iedere opgave van kandidaten» en «één lijst» door: één opgave.

PPPP

In artikel R 3 wordt «Op de lijst» vervangen door «Op de opgave van kandidaten» en wordt «op de lijst» vervangen door: op de opgave.

QQQQ

Artikel R 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «de lijsten» vervangen door: de opgaven van kandidaten.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «Op dezelfde lijst» telkens vervangen door «Op dezelfde opgave», vervalt» wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst» en komt de laatste volzin te luiden: De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen deelnemen aan de verkiezing.

RRRR

In artikel R 5 wordt «lijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten.

SSSS

In artikel R 6 wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.

TTTT

Artikel R 7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste en tweede lid komen te luiden:
 • 1. 
  De inleveraar kan op de opgave van kandidaten de aanduiding van een politieke groepering plaatsen, zoals deze door het centraal stembureau is geregistreerd.
 • 2. 
  De inleveraar kan op het kandidaatstellingsformulier in plaats van de aanduiding van een politieke groepering een samenvoeging van door het centraal stembureau geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan plaatsen. Deze samenvoeging mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.
 • 2. 
  Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.
 • 3. 
  Na het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt:
 • 4. 
  Als bewijs dat de inleveraar bevoegd is om de aanduiding van een politieke groepering op de opgave van kandidaten te plaatsen legt hij bij de opgave over een verklaring van de gemachtigde, bedoeld in artikel G 1, derde lid, onder d, onderscheidenlijk artikel Q 6, derde lid, in samenhang met artikel G 1, derde lid, onder d, waarin de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend om op de opgave de aanduiding van de politieke groepering te plaatsen. In geval van een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen legt de inleveraar bij de opgave over verklaringen van de gemachtigden.

UUUU

Artikel R 8 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «de lijst» vervangen door «de opgave van kandidaten» en vervalt «op deze lijst».
 • 2. 
  In het derde lid wordt «de lijst» vervangen door: de opgave.

VVVV

In artikel R 9, eerste lid, wordt «één lijst» vervangen door: een opgave van kandidaten.

WWWW

Artikel R 9a vervalt.

XXXX

Artikel R 10, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. 
  Kandidatenlijsten van één politieke groepering of waarvan de eerste kandidaat dezelfde is, vormen tezamen een lijstengroep. De vorige volzin is mede van toepassing ten aanzien van lijsten van politieke groeperingen die met een samenvoeging van aanduidingen aan de verkiezing deelnemen.

YYYY

Artikel R 11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «de lijst» vervangen door «de opgave van kandidaten» en wordt «lijsten» vervangen door: opgaven.
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «lijsten» telkens vervangen door «opgaven» en wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten.

ZZZZ

Het opschrift van hoofdstuk S komt te luiden: Het onderzoek van de kandidaatstelling.

AAAAA

In het opschrift van paragraaf 1 van hoofdstuk S wordt «kandidatenlijsten» vervangen door: de opgaven van kandidaten.

BBBBB

Artikel S 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «de kandidatenlijsten» vervangen door: de opgaven van kandidaten.
 • 2. 
  In het derde lid wordt «de lijst» vervangen door: de opgave.
 • 3. 
  In het derde lid, onderdeel a, wordt «de lijst» vervangen door «de opgave» en wordt «één lijst» vervangen door: een opgave van kandidaten.
 • 4. 
  In het derde lid, onderdeel c, vervalt «op de lijst».
 • 5. 
  In het vierde en vijfde lid wordt «de lijst» telkens vervangen door: de opgave.

CCCCC

In de onderdelen a, b en c van artikel S 3 wordt na «die niet» ingevoegd: is vermeld op een opgave van kandidaten die.

DDDDD

Artikel S 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «op de lijst».
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel d, wordt «lijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten
 • 3. 
  In het tweede lid, onderdeel b, wordt «boven« vervangen door «op» en wordt «lijsten» vervangen door: opgaven van kandidaten.

EEEEE

Artikel S 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing» vervangen door: tweede tot en met vijfde lid, is van toepassing.
 • 2. 
  Het derde lid vervalt.

FFFFF

In artikel S 12, eerste lid, vervalt »wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst» en wordt «de desbetreffende lijsten» vervangen door: de lijsten van de desbetreffende groeperingen.

GGGGG

Artikel T 8 komt als volgt te luiden:

 • 1. 
  Ongeldig is de stem uitgebracht op een ander stembiljet dan bij of krachtens deze wet mag worden gebruikt.
 • 2. 
  Voorts is ongeldig de stem die niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze is uitgebracht of die is uitgebracht op een stembiljet waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

HHHHH

In artikel T 9 wordt «een stembiljet» vervangen door: een stem. IIIII

Artikel T 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid wordt «de ongeldig verklaarde stembiljetten» vervangen door: de stembiljetten waarop een ongeldige stem is uitgebracht.
 • 2. 
  In het derde lid wordt «geldige» vervangen door: overige.

JJJJJ

De eerste en tweede volzin van artikel U 16, eerste lid, komen te luiden: De voorzitter van het centraal stembureau stelt de uitslag van de verkiezing zo spoedig mogelijk vast. De vaststelling en de bekendmaking geschieden in een openbare zitting van het centraal stembureau.

KKKKK

In artikel V 1, tweede lid, wordt «een gemachtigde» vervangen door: een gemachtigde als bedoeld in artikel H 10, eerste lid, of artikel R 9, eerste lid,.

LLLLL

In artikel V 4, tweede lid, wordt «en van de lijstverbindingen» vervangen door: , de districtskandidaturen of de lijstverbindingen.

MMMMM

In artikel W 1, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel P 19, het hoogst is geplaatst op de lijst waarop degene die moet worden vervangen, is gekozen» vervangen door: bedoeld in artikel P 14c of artikel P 19, het hoogst is geplaatst in de rangschikking onderscheidenlijk op de lijst waarin degene is opgenomen die moet worden vervangen.

NNNNN

In artikel W 3, eerste lid, wordt «artikel P 13, onderscheidenlijk» vervangen door «artikel P 1g, artikel P 13 of» en wordt «artikel P 19» vervangen door: artikel P 14c of artikel P 19.

OOOOO

In artikel Y 2 wordt «met inachtneming van de Akte» vervangen door: uitgezonderd de bepalingen betreffende de verkiezing van kandidaten in districten.

PPPPP

Artikel Y 9 vervalt. QQQQQ

Artikel Y 12 komt te luiden:

Artikel Y 12

In plaats van artikel H 2, eerste lid, is artikel H 2, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

RRRRR

In artikel Y 13, eerste lid, wordt «Bij de lijst» vervangen door: Bij de opgave van kandidaten.

SSSSS

Artikel Y 14 komt te luiden:

Artikel Y 14

 • 1. 
  In plaats van artikel H 3a, eerste lid, is artikel H 3a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
 • 2. 
  In plaats van artikel H 4, eerste lid, eerste volzin, is artikel H 4, eerste lid, tweede volzin, van overeenkomstige toepassing.
 • 3. 
  In plaats van artikel H 6, tweede lid, is artikel H 6, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

TTTTT

Artikel Y 15 komt te luiden:

Artikel Y 15

Als verzuim wordt mede aangemerkt dat ten aanzien van een kandidaat de verklaring, bedoeld in artikel Y 13, eerste lid, ontbreekt.

UUUUU

Artikel Y 16 komt te luiden:

Artikel Y 16

 • 1. 
  In plaats van artikel I 5, onder b en c, is artikel I 6, derde lid, van overeenkomstige toepassing.
 • 2. 
  Artikel I 6, tweede lid, blijft buiten toepassing.

VVVVV Artikel Y 18 komt te luiden:

Artikel Y 18

In plaats van artikel J 2, eerste lid, is artikel J 2, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

WWWWW

Artikel Y 19 komt te luiden:

Artikel Y 19

 • 1. 
  In afwijking van artikel K 1 wordt aan de kiezer die zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, op zijn verzoek toegestaan aan de stemming deel te nemen in een stembureau van zijn keuze binnen Nederland, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk K.
 • 2. 
  De kiezer dient daartoe gelijktijdig met het registratieverzoek, bedoeld in artikel D 3, een schriftelijk verzoek in bij de burgemeester van ’s-Gravenhage. Voor het verzoekschrift wordt gebruik gemaakt van een formulier dat is opgenomen in het artikel D 3, negende lid, bedoelde formulier.
 • 3. 
  In afwijking van artikel K 8, tweede lid, wordt het verzoek slechts afgewezen, indien de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling niet als kiezer is geregistreerd, hem is toegestaan bij volmacht te stemmen of hem is toegestaan per brief te stemmen.

XXXXX

Na artikel Y 19 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel Y 20

 • 1. 
  In afwijking van artikel L 1 wordt aan de kiezer die zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft die verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen, op zijn verzoek toegestaan, bij volmacht te stemmen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk L.
 • 2. 
  De kiezer dient daartoe gelijktijdig met het registratieverzoek, bedoeld in artikel D 3, een schriftelijk verzoek in bij de burgemeester van ’s-Gravenhage. Voor het verzoekschrift wordt gebruik gemaakt van een formulier dat is opgenomen in het artikel D 3, negende lid, bedoelde formulier.
 • 3. 
  De in artikel L 8, derde lid, bedoelde verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de gemachtigde als kiezer is geregistreerd, is niet vereist, indien de volmachtgever zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft.
 • 4. 
  Artikel L 10, onder d, blijft buiten toepassing. In plaats daarvan wordt het verzoek bij volmacht te stemmen tevens afgewezen als de gemachtigde niet als kiezer is geregistreerd of niet zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft.

Artikel Y 21

 • 1. 
  In plaats van hoofdstuk P, paragrafen 1a, en 2a, is hoofdstuk P, paragrafen 2 en 3, van overeenkomstige toepassing.
 • 2. 
  In afwijking van artikel P 7 komen bij de toewijzing van restzetels niet in aanmerking lijsten waarvan het stemcijfer lager is dan de kiesdeler.

YYYYY

In artikel Y 35, tweede lid, wordt «de lijst» vervangen door: de opgave van kandidaten.

ZZZZZ

In artikel Z 4, tweede lid, wordt «om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst» vervangen door: om een ondersteuningsverklaring als bedoeld in artikel H 4 af te leggen.

AAAAAA

De tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet komt te luiden:

Tabel bedoeld in artikel E 1 van de Kieswet

 

Nummer van het district

Gebied waarover het district zich uitstrekt

Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd

1

De provincie Groningen

Groningen

2

De provincie Friesland

Leeuwarden

3

De provincie Drenthe

Assen

4

De provincie Overijssel

Zwolle

5

De provincie Flevoland

Lelystad

Nummer van het district

Gebied waarover het district zich uitstrekt

Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd

De gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkel-land, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Groenlo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJssel-streek, Putten, Voorst, Wageningen, Winterswijk, Zutphen. Apeldoorn

De gemeenten van de provincie Gelderland die niet tot district 6 behoren. Arnhem

De provincie Utrecht

Utrecht

De gemeenten Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, Beemster, Bergen, Castricum, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hoorn, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uithoorn, Venhuizen, Waterland, Wervershoof, Wester-Koggenland, Wieringen, Wie-ringermeer, Wognum, Wormerland. Den Helder

10 11

De gemeente Amsterdam

Amsterdam

De gemeenten van de provincie Noord-Holland die niet tot de districten 9 of 10 behoren. Haarlem

12

De gemeenten Ter Aar, Alkemade, Alphen ad Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Liemeer, Lisse, Moordrecht, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnsburg, Rijnswoude, Sassenheim, Valkenburg, Vlist, Voorhout, Voorschoten, Waddinxveen, Warmond, Zevenhuizen-Moerkappelle, Zoeterwoude. Leiden

13

De gemeenten Delft, ’s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer. ’s-Gravenhage

14

De gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Cappelle ad IJssel, Krimpen ad IJssel, Maassluis, Nieuwerkerk ad IJssel, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen. Rotterdam

15

De gemeenten van de provincie Zuid-Holland die niet tot de districten 12, 13 of 14 behoren. Dordrecht

16 17

De provincie Zeeland

Middelburg

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruiden-berg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Breda

18

De gemeenten Aalburg, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk,

’s-Hertogenbosch

19

De gemeenten van de provincie Noord-Brabant die niet tot de districten 17 of 18 behoren. Eindhoven

20

De provincie Limburg

Maastricht

6

7

8

9

ARTIKEL II

In artikel 8:4, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht wordt «de nummering van kandidatenlijsten» vervangen door: de vaststelling van het aantal districtszetels per district, de vaststelling van de stemwaarde, de nummering van kandidatenlijsten, de vaststelling van de volgorde van districtskandidaten,.

ARTIKEL III

In artikel 55, vierde lid, van de Wet algemene regels herindeling vervalt «wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst».

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 november 2004 ingediende voorstel van wet houdende regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester, Kamerstukken II, 2004–2005, 29 865, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden in dat tot wet verheven voorstel de volgende wijzigingen aangebracht:

 • a. 
  In de artikelen 4.2, eerste lid, 4.3, eerste en vierde lid, 4.9, 4.10, eerste lid, aanhef, 4.11, 4.12, 4.13, eerste lid, onderdelen a. en n., tweede en derde lid, 4.14, eerste en tweede lid, 4.15, vijfde lid, en 4.16 wordt «het hoofdstembureau» telkens vervangen door: het centraal stembureau.
 • b. 
  In artikel 4.9 wordt «Op de dag van de kandidaatstelling» vervangen door: Op de dag na de kandidaatstelling.
 • c. 
  Artikel 9.6, onderdeel c, komt te luiden: c. de in artikel 4.9 bedoelde zitting tot het onderzoeken van de

aanmeldingen als kandidaat om twaalf uur en de in artikel 4.12 bedoelde zitting over de geldigheid van de aanmeldingen als kandidaat om zestien uur worden gehouden.

ARTIKEL V

De benoemdverklaring van plaatsvervangers in plaatsen welke openvallen in de Tweede Kamer geschiedt, zolang het lidmaatschap van de leden van de Tweede Kamer die voor het eerst volgens de bepalingen van deze wet zijn gekozen nog niet is aangevangen, op de wijze als vóór de inwerkingtreding van deze wet was bepaald.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL VII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.