Brief minister over de stand van zaken met betrekking tot de verdere uitwerking van het nieuwe inburgeringsstelsel - Herziening van het inburgeringsstelsel

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 29543 - Herziening van het inburgeringsstelsel i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziening van het inburgeringsstelsel; Brief minister over de stand van zaken met betrekking tot de verdere uitwerking van het nieuwe inburgeringsstelsel 
Document­datum 25-10-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST80525
Kenmerk 29543, nr. 3
Van Vreemdelingenzaken en Integratie (VI)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 543

Herziening van het inburgeringsstelsel

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2004

Op21 en 30 juni jl.1 heb ik met de vaste commissie voor Justitie gesproken over de Contourennota «Herziening van het inburgerings-stelsel»2.

In genoemd overleg is onder andere de motie van het lid Sterk3 ingediend, en heb ik toegezegd voor 1 november 2004 de Kamer nader te berichten over de verdere uitwerking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Momenteel wordt een aantal onderzoeken ophet terrein van het nieuwe inburgeringsbeleid uitgevoerd, waaronder een onderzoek door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Bij de behandeling van de contourennota heb ik toegezegd dat aan deskundigen een oordeel zal worden gevraagd of het opleggen van een met sancties te handhaven inburgeringsverplichting aan allochtonen met de Nederlandse nationaliteit (en niet aan autochtone Nederlanders) in strijd zou kunnen zijn met het gelijkheidsbeginsel. Inmiddels voert de ACVZ dit onderzoek uit. In het kader van dit onderzoek heb ik de ACVZ tevens gevraagd om een oordeel over de vraag of het opleggen van een (met behulpvan sancties te handhaven) inburgeringsverplichting aan genaturaliseerde Nederlanders in strijd zou kunnen zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. De ACVZ kan hierover pas omstreeks 15 november a.s. advies uitbrengen.

Gezien het belang van deze materie voor de nadere uitwerking van het inburgeringsstelsel, vind ik het zorgvuldig om de resultaten van deze onderzoeken mee te nemen in de brief. Daarom zult u de brief in de eerste helft van december ontvangen.

Kamerstukken II 2003–2004, 27 083, nr. 44 en

63.

2  Kamerstukken II 2003–2004, 29 543, nrs. 1–2.

3  Kamerstukken II 2003–2004, 27 083, nr. 46.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, M. C. F. Verdonk

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.