Gewijzigd amendement over neerleggen van bevoegdheid tot het nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW bij UWV - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 14 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Gewijzigd amendement over neerleggen van bevoegdheid tot het nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW bij UWV 
Document­datum 30-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST77986
Kenmerk 29529, nr. 14
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 14

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL C.S. TER VERVANGING VAN DE AMENDEMENTEN NRS. 9 EN 10

Ontvangen 30 juni 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 3.4.4.2 wordt als volgt gewijzigd:

 • A. 
  In het tweede lid wordt «de inspecteur» vervangen door «het UWV» en vervalt «bij voor bezwaar vatbare beschikking».
 • B. 
  In het derde lid, wordt «De inspecteur» vervangen door «Het UWV» en vervalt «bij voor bezwaar vatbare beschikking».

II

Artikel 3.5.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • A. 
  In het eerste, negende, tiende, onderdelen b en c, elfde en twaalfde lid, wordt «de inspecteur» telkens vervangen door «het UWV» en vervalt telkens «bij voor bezwaar vatbare beschikking».
 • B. 
  Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende: 13. Op een besluit van het UWV op een aanvraag op grond van dit

artikel is artikel 4.1.3, vierde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

III

In artikel 3.5.2.1, derde lid, wordt «de inspecteur» vervangen door «het UWV» en vervalt «bij voor bezwaar vatbare beschikking».

IV

In artikel 3.5.3.2, tweede lid, wordt «de inspecteur» vervangen door «het UWV».

V

In artikel 3.6.3.1, eerste lid, wordt «de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking» vervangen door: het UWV.

VI

In artikel 3.6.3.4, eerste lid, wordt «De inspecteur» vervangen door «Het UWV» en komt «bij voor bezwaar vatbare beschikking» te vervallen.

VII

Artikel 4.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

 • A. 
  Het vijfde lid wordt vervangen door: 5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van

een beschikking of melding op grond van de artikelen 7.3.1.3 of 7.3.1.5.

 • B. 
  In het zesde lid vervalt «3.5.1.1,»

Toelichting

Met dit amendement wordt de bevoegdheid tot nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW en over de verschuldigde gedifferentieerde premie WAO bij UWV neergelegd. Daarmee blijven deze beslissingen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De beslissingen over verzoeken voor het eigenrisico dragen en beslissingen over premiedifferentiatie zijn primair beslissingen die gerelateerd zijn aan het risico van arbeidsongeschiktheid en dienen daarom door onder verantwoordelijkheid van deze minister vallende instanties te worden gedaan. In de praktijk zal het UWV vervolgens de inspecteur informeren over deze besluiten.

De bepalingen over de van de Algemene wet inzake rijksbelastingen afwijkende beslistermijnen kunnen vervallen, omdat het geen beslissingen van de inspecteur meer betreft. Daarvoor in de plaats is wel een bepaling over de beslistermijn die voor UWV geldt opgenomen. Materieel wijzigt er op dit punt niets.

Tevens wordt met dit amendement geregeld dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid. In de praktijk zal UWV in afstemming met de inspecteur hierover een besluit nemen.

Noorman-den Uyl

Omtzigt

Weekers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.