Motie over introductie van fatale termijnen in de Awb - Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 28 oktober 2020
kalender

Motie over introductie van fatale termijnen in de Awb - Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 383

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 2 februari 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Algemene wet bestuursrecht een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij het versnellen van de besluitvorming;

verzoekt de regering om de Algemene wet bestuursrecht te moderniseren door fatale termijnen te introduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.