Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28338 - Initiatiefvoorstel Verbod op reclamesleepvliegen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen; Voorstel van wet  
Document­datum 22-04-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST61294
Kenmerk 28338, nr. 2
Van Verkeer en Waterstaat (VW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 338

Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

Luchtvaartwet te wijzigen teneinde een verbod op reclamesleepvliegen in te voeren; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Luchtvaartwet wordt gewijzigd als volgt:

A

Onder vervanging van de punt door een puntkomma wordt in artikel 1, eerste lid, na onderdeel j een onderdeel ingevoegd, luidende: k. reclamesleepvlucht: een vlucht waarbij een sleepnet wordt gesleept.

B

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

Het is verboden om met een luchtvaartuig voorzien van een voortstuwingsinrichting een reclamesleepvlucht uit te voeren.

C

In artikel 62, tweede lid, wordt na «14, eerste lid onder a en b,» ingevoegd: 15a.

ARTIKEL II

A

De Regeling reclamesleepvliegen wordt ingetrokken.

B

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 mei 1990, nr. LI/3932, houdende regels voor het slepen van luchtvaartuigen, sleepnetten of andere voorwerpen, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1. 
  Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
 • a. 
  In onderdeel a komt de zinsnede «sleepnet, een» te vervallen.
 • b. 
  Onder vervanging van de puntkomma na onderdeel d door een punt komen de onderdelen e en f te vervallen.
 • 2. 
  Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
 • a. 
  Het eerste lid komt te vervallen.
 • b. 
  In het tweede lid komt de zinsnede «sleepnetten en» te vervallen.
 • c. 
  In het vierde lid komt de zinsnede «sleepnet of het» te vervallen.
 • 3. 
  Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
 • a. 
  In het tweede lid komt de zinsnede «een sleepnet of» te vervallen
 • b. 
  Het derde lid komt te vervallen.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2005. Indien het Staatsblad, waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.