Brief minister en staatssecretaris inzake aanbieding van de voortgangsrapportage Maatwerk 3 en de nota Werken in het Onderwijs - Werken in het onderwijs

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27923 - Werken in het onderwijs.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Werken in het onderwijs; Brief minister en staatssecretaris inzake aanbieding van de voortgangsrapportage Maatwerk 3 en de nota Werken in het Onderwijs 
Document­datum 12-09-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST55521
Kenmerk 27923, nr. 1
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

27 923

Werken in het onderwijs

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 12 september 2001

Hierbij ontvangt u twee nota’s die nauw met elkaar samenhangen: de voortgangsrapportage Maatwerk 31 en de nota Werken in het Onderwijs.

De nota Maatwerk 3 is een vervolg op de nota’s Maatwerk voor morgen (1999) en Maatwerk 2 (2000). In deze nota’s is de weg naar een open onderwijsarbeidsmarkt ingeslagen. Een arbeidsmarkt die toegankelijk is voor gemotiveerde mensen van verschillende opleidingsniveaus op diverse momenten in hun loopbaan. En een arbeidsmarkt waar scholen actief kunnen opereren door een eigen integraal personeelsbeleid te voeren. De CAO-onderwijs 2001 biedt de scholen de ruimte om een eigen personeelsbeleid te voeren, o.a. door het schoolbudget en de afspraken over functiedifferentiatie. Maatwerk 3 wil de scholen faciliteren en ondersteunen om de ruimte die de CAO biedt optimaal te benutten. Het onderzoek naar de wijze waarop scholen tot nu toe het (beperkte) schoolbudget hebben ingezet, is ter informatie toegevoegd.1

De nota Werken in het Onderwijs schetst de context waarbinnen Maatwerk 3 geplaatst kan worden. «Werken in het onderwijs» geeft een samenhangend beeld van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. De nota geeft een beschrijving van de onderwijsarbeidsmarkt en plaatst deze in de sociaal-economische context. Er wordt aandacht besteed aan de werkgelegenheid en de wervingspositie van het onderwijs en aan de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen. Ten slotte biedt de nota inzicht in ontwikkelingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

De nota Werken in het Onderwijs zal jaarlijks verschijnen en vervangt de Arbeidsmarkteffectrapportage die sinds 1995 elk jaar is verschenen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.