Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 27202 - Initiatiefvoorstel-Valk en Eurlings - Telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig; Voorstel van wet  
Document­datum 22-06-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST46687
Kenmerk 27202, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

27 202

Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen over het telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel 10 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden handmatig te telefoneren terwijl hij deelneemt aan het verkeer.

B

In artikel 177, eerste lid, onder a, wordt na «10, eerste lid,» ingevoegd: 10a,.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

De Minister van Justitie,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.