Motie over het beschikbaar stellen van extra middelen voor het realiseren van kleinschaliger en variabeler opvang - Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC's

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 27057 - Interpellatie-Verhagen inzake het aantal plaatsen in AZC's.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC's; Motie over het beschikbaar stellen van extra middelen voor het realiseren van kleinschaliger en variabeler opvang 
Document­datum 28-03-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST44801
Kenmerk 27057, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

27 057

Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC’s

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID HALSEMA

Voorgesteld 28 maart 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer zich voorstander toont van het kunnen inrichten van kleinschaliger en variabeler opvang (maatwerk);

overwegende, dat hiervoor wellicht extra financiële middelen noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering na te gaan of, zo nodig, bij voorjaarsnota extra middelen kunnen worden toegevoegd aan de justitiebegroting teneinde kleinschaliger en variabeler opvang te kunnen realiseren, en hierover de Kamer te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.