Motie over regeling van financiering en resultaatafrekening in het belang van deelnemers aan het experiment - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Deze motie i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 26394 - Wet experimenten WW i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW); Motie over regeling van financiering en resultaatafrekening in het belang van deelnemers aan het experiment 
Document­datum 29-04-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST34990
Kenmerk 26394, nr. 11
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 394

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID VERBURG

Voorgesteld 29 april 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

– dat bij het voortijdig beëindigen van een experiment in de WW het risico bestaat dat een of meer van de bij het experiment betrokken werknemers en organisaties buiten hun schuld financiële risico’s

kunnen lopen; – dat dit kan leiden tot minder enthousiasme om betrokken te worden bij een experiment als bedoeld in de wet;

verzoekt de regering op korte termijn te komen tot een eenduidige regeling van financiering en resultaatafrekening, waarbij rekening wordt gehouden met reële belangen van deelnemende werknemers en betrokken organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

ISSN 0921 - 7371

KST34990

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.