Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 26295 - Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten; Voorstel van wet  
Document­datum 24-11-1998
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST32236
Kenmerk 26295, nr. 2
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 295

Voorstel van wet van de leden Kalsbeek-Jasperse en Van Heemst tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke strafmaat voor plegers van geweld tegen personen die anderen van geweldpleging trachten te weerhouden met een derde te verhogen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ENIG ARTIKEL

Artikel 304 van het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd als volgt:

A.  De punt aan het slot van onderdeel 3° wordt vervangen door een puntkomma.

B.  Een nieuw onderdeel 4° wordt toegevoegd, luidende:

4°. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen enig persoon die heeft gepoogd te verhinderen dat openlijk met verenigde krachten geweld tegen personen of goederen, dan wel enige mishandeling, enige aanval of vechterij begaan zou worden, dan wel die dit geweld, die mishandeling, aanval of vechterij verhinderd heeft.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.