Memorie van toelichting - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 25772 - Wijziging begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 1997 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting  
Document­datum 01-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST25900
Kenmerk 25772, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 772

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

 • 01. 
  Algemeen
 • 02. 
  Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • 03. 
  Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 04. 
  Staten-Generaal Algemeen
 • 05. 
  Raad van State
 • 06. 
  Algemene Rekenkamer
 • 07. 
  Nationale ombudsman
 • 08. 
  Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden
 • 09. 
  Kabinet der Koningin

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

3

5

6

9

10

13

14

16 17

 • 05. 
  Raad van State
 • 06. 
  Algemene Rekenkamer

18 18

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Algemeen

Totaalbeeld ontwikkeling uitgaven en ontvangsten 1997

Uitgaven

(bedragen x f 1 000)

Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 1997 volgens Miljoenennota 1997 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 000, nrs. 1–3)

Doorwerking Voorjaarsnota 1997 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 352, nrs. 1 en 2)

Nadere bijstellingen:

– Hoofdbeleidsterrein Algemeen                                                                        –2317

– Eerste Kamer der Staten-Generaal                                                                     –150

– Tweede Kamer der Staten-Generaal                                                                   –684

– Staten-Generaal Algemeen                                                                                 –225

– Raad van State                                                                                                     –871

– Algemene Rekenkamer                                                                                          816

– Nationale ombudsman                                                                                           722

– Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden              – 377

– Kabinet der Koningin                                                                                              286 Totaal nadere bijstellingen

270 407

25 686

2 800

Stand na tweede suppletore begroting 1997

293 293

Uitgaven

Doorwerking Voorjaarsnota 1997 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 352, nrs. 1 en 2)

Nadere bijstellingen:

– Hoofdbeleidsterrein Algemeen

– Eerste Kamer der Staten-Generaal

– Tweede Kamer der Staten-Generaal

– Staten-Generaal Algemeen

– Raad van State

– Algemene Rekenkamer

– Nationale ombudsman

– Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

– Kabinet der Koningin

Totaal nadere bijstellingen

(bedragen x f 1 000)

Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 1997 volgens Miljoenennota 1996 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 000, nrs 1–3)

7 498

204

206 200

-6

Stand na tweede suppletore begroting 1997

7 288

De aansluiting op de Najaarsnota 1997 is als volgt (x f 1 mln)

Uitgaven

Ontvangsten

Aangekondigd in de Najaarsnota 1997

Verwerkt in het onderhavige voorstel

2,8

0,0

Leeswijzer

Per college worden eventueel bijzondere ontwikkelingen toegelicht en wordt in voorkomende gevallen toegelicht waarom door het kabinet wordt afgeweken van het voorstel van het betreffende college. Vervolgens is voor die artikelen waarop mutaties worden voorgesteld per artikel een tabel opgenomen met de voorgestelde mutaties op artikelniveau. De nieuwe mutaties zijn gerubriceerd in: – beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde extensiveringen en intensiveringen van het beleid); – autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenoemde mee- en tegenvallers in het beleid; – beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd. Daarna is een uitsplitsting naar artikelonderdeel opgenomen.

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

 • 01. 
  Algemeen

Op dit hoofdbeleidsterrein worden de nader te verdelen loon- en prijsbijstelling, de post onvoorzien, alsmede het nog openstaande gedeelte van de taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994 geraamd en verantwoord.

01.01. Loonbijstelling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

845

845

1e suppletore begroting 1997

1 134

1 134

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  hogere afdracht sociale lasten
 • 2. 
  verdeling loonbijstelling 1997
 • 3. 
  verdeling aanvullende loonbijstelling 1997
 • 4. 
  correctie loonbijstelling 1997
 • 5. 
  verdeling correctie loonbijstelling 1997
 

900

900

108

108

-2 087

-2 087

195

195

 • 195
 • 195

Stand na 2e suppletore begroting 1997

900

900

Toelichting:

 • 1. 
  Tot nu toe werden de werkgeverslasten van de maand december in het daaropvolgende kalenderjaar afgedragen. Vanaf dit jaar worden de werkgeverslasten van december voortaan ook in december afgedragen. Voor 1997 betekent dit dat er in plaats van 12 maanden werkgeverslasten 13 maanden afgedragen zullen worden. Op basis van ervaringen van voorafgaande jaren wordt verwacht dat een bedrag van f 0,9 mln benodigd is voor de werkgeverslasten van december 1997. Deze middelen zullen bij slotwet aan de middelen van de colleges worden toegevoegd.
 • 4. 
  De loonbijstelling 1997, de aanvullende loonbijstelling 1997 en de correctie loonbijstelling 1997 worden verdeeld over de navolgende loongevoelige artikelen:

(bedragen x f 1 000)

Artikel Omschrijving

Bedrag

02.01         Vergoeding leden Eerste Kamer                                                                                         41

02.02         Personeelenmaterieel (Eerste Kamer)                                                                              27

03.01         Schadeloosstelling leden Tweede Kamer                                                                        378

03.03         Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen vandeoud-leden vandeTweede Kamer                                                                         184

03.04         Personeelenmaterieel (Tweede Kamer)                                                                         309 03.08         Tegemoetkomingindekosten vandefracties                                                                342

04.02         Personeel en materieel van de Stenografische Dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen                                                                                                      53

05.01         Personeel Vice-PresidentenLeden                                                                                  144

05.02         Personeelenmaterieel (Raad van State)                                                                         310

06.01         Personeel PresidentenLeden                                                                                            12

06.02         Personeelenmaterieel (Algemene Rekenkamer)                                                           265

07.01         Personeel Nationale ombudsmanenSubstituut                                                              11

07.02         Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut                    3

07.03         Personeelenmaterieel (Nationale ombudsman)                                                              64 08.01         Personeelenmaterieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)                                           11 09.01         Personeelenmaterieel (Kabinet der Koningin)                                                                 20

Totaal

2 174

01.02. Prijsbijstelling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

Nihil

Nihil

1e suppletore begroting 1997

1 522

1 522

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutatie

 • 1. 
  verdeling prijsbijstelling 1997
 • 1 522
 • 1 522

Stand na 2e suppletore begroting 1997

Nihil

Nihil

De prijsbijstelling 1997 wordt verdeeld over de navolgende prijsgevoelige artikelen:

Artikel

Omschrijving

Bedrag

01.07         Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994                                                       –7

02.02         Personeelenmaterieel (Eerste Kamer)                                                                              73

03.04         Personeelenmaterieel (Tweede Kamer)                                                                         645

03.07         Drukwerk kamerstukken                                                                                                    178

03.08         Tegemoetkomingindekosten vandefracties                                                                  51 03.13         Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland                                                                                                             18 04.02         Personeel en materieel van de Stenografische Dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen                                                                                                       7 04.12         Interparlementaire betrekkingen                                                                                        15 05.02         Personeelenmaterieel (Raad van State)                                                                         203

06.02         Personeelenmaterieel (Algemene Rekenkamer)                                                           143

07.03         Personeelenmaterieel (Nationale ombudsman)                                                              64 08.01         Personeelenmaterieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)                                           14 08.03         Aankoopenherstellingen van decoracties                                                                      102 09.01         Personeelenmaterieel (Kabinet der Koningin)                                                                 16

Totaal

1 522

01.07. Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

284

284

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutatie

 • 1. 
  reallocatie van uitgavenartikel 02.01 in verband met invulling inspanningsverplichting Eerste Kamer

Beheersmatige mutatie

 • 2. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

291 - 7

291 - 7

Stand na 2e suppletore begroting 1997

Nihil

Nihil

Toelichting:

 • 1. 
  Op dit artikel wordt de taakstelling uitgavenbeperking die in het regeerakkoord 1994 is afgesproken geraamd. De Eerste Kamer heeft een inspanningsverplichting op zich genomen voor de invulling van deze taakstelling op het budget voor de ledenvergoeding. Door middel van de voorgestelde reallocatie wordt de inspanningsverplichting voor 1997 daadwerkelijk gerealiseerd.
 • 02. 
  Eerste Kamer der Staten-Generaal

02.01. Vergoeding leden Eerste Kamer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

4 573

4 573

1e suppletore begroting 1997

505

505

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

 • 1. 
  invulling inspanningsverplichting inzake regeerakkoordtaakstelling door middel van een reallocatie naar uitgavenartikel 01.07

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997

291

41

291

41

Stand na 2e suppletore begroting 1997

4 828

4 828

Toelichting:

 • 1. 
  Zie toelichting bij uitgavenartikel 01.07.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

Stand ontwerpbegroting 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

05 06

07 08

Vergoeding voor de werkzaamheden Vergoeding voor de secundaire voorzieningen

Toelage en andere voorzieningen Voorzitter Kostenvergoedingen

2 246

2 905

 

205

228

102

111

2 020

1 584

Totaal

4 573

4 828

02.02. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

6 593

6 593

1e suppletore begroting 1997

21

21

2e suppletore begroting 1997:

beheersmatige mutaties

 • 1. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 2. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

27 73

27 73

Stand na 2e suppletore begroting 1997

6 714

6 714

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

 

Stand ontwerp-

Stand

na 2e sup-

begroting 1997

pletore begroting

   

1997

2 992

 

3 143

218

 

108

2 518

 

2 586

592

 

582

273

 

295

05           Actief regulier personeel

06           Overige personeelsuitgaven

07           Algemene uitgaven

08           Aanschaffingen 10           Wachtgelden

Totaal

6 593

6 714

 • 03. 
  Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.01. Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

28 426

28 426

1e suppletore begroting 1997

2 465

2 465

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997

378

378

Stand na 2e suppletore begroting 1997

31 269

31 269

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

 

Artikelonderdeel

Stand ontwerpbegroting 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

01           Schadeloosstelling

02           Reiskosten en overige kosten

21 584 6 842

 

25 069 6 200

Totaal

28 426

 

31 269

03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

10 847

10 847

1e suppletore begroting 1997

138

138

2e suppletore begroting 1997:

Autonome mutaties

 • 1. 
  minder c.q. lagere uitkeringen

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 3. 
  correctie loonbijstelling 1997

500

 • 8 192

500

 • 8 192

Stand na 2e suppletore begroting 1997

10 669

10 669

Toelichting:

 • 1. 
  Op grond van de huidige verwachtingen omtrent de uitgaven in 1997, kan de raming met f 0,5 mln worden verlaagd.

03.04. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

65 667

65 667

1e suppletore begroting 1997

1 529

1 529

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

 • 1. 
  intertemporele compensatie met 1998 in verband met vertraging van activiteiten uit hoofde van de Arbo-wetgeving en het project «Integratie bestanden»
 • 2. 
  ramingsbijstelling in verband met lagere onderzoeksuitgaven

Beheersmatige mutaties

 • 3. 
  reallocatie naar uitgavenartikel 07.03 i.v.m. pc-privé project van Nationale ombudsman
 • 4. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 5. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

1 400

 • 350
 • 150

309 645

1 400

 • 350
 • 150

309 645

Stand na 2e suppletore begroting 1997

66 250

66 250

Toelichting:

 • 3. 
  Zie uitgavenartikel 07.03 voor een nadere toelichting.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

Stand ontwerpbegroting 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

 

05

Ambtelijk personeel

06

Overige personeelsuitgaven

07

Algemene uitgaven

08

Aanschaffingen

09

Servicekrachten

10

Wachtgelden

11

Pensioenen

35 519

37 143

1 104

933

18 814

19 765

9 115

7 108

1113

1 286

2

15

Totaal

65 667

66 250

03.07. Drukwerk kamerstukken

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

8 000

8 000

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

178

178

Stand na 2e suppletore begroting 1997

8 178

8 178

03.08. Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

21 734

21 734

1e suppletore begroting 1997

2 580

2 580

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

 • 1. 
  verlaging fractiekostenbudget

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  reallocatie naar uitgavenartikel 03.17 in verband met nabetalingen aan fracties over voorgaande jaren op basis van de Fractiekostenregeling 1996
 • 3. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 4. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997
 • 389

-850

342 51

389

-850

342 51

Stand na 2e suppletore begroting 1997

23 468

23 468

Toelichting:

 • 1. 
  In de ontwerp-begroting voor 1998 is als vermoedelijke uitkomst voor 1997 aangekondigd dat het fractiekostenbudget 1997 zou kunnen worden verlaagd met een bedrag van f 0,739 mln. Mede op grond van nabetalingen aan fracties uit hoofde van de fractiekostenregelingen voor 1995 en 1996, wordt deze verlaging thans bijgesteld tot f 0,389 mln. 2. Deze reallocatie naar uitgavenartikel 03.17 betreft dat deel van de nabetaling aan fracties uit hoofde van de fractiekostenregeling voor 1996, dat voortvloeit uit een aanspraak op de in de regeling voorziene reservering.

03.13. Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

788

788

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

18

18

Stand na 2e suppletore begroting 1997

806

806

03.17. Garanties

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

Memorie

Memorie

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  reallocatie van uitgavenartikel 03.08 in verband met nabetalingen aan fracties over voorgaande jaren op basis van de Fractiekostenregeling 1996

850

850

Stand na 2e suppletore begroting 1997

850

850

Toelichting:

 • 1. 
  Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde bij uitgavenartikel 03.08.
 • 04. 
  Staten-Generaal Algemeen

04.02. Personeel en materieel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

6 500

6 500

1e suppletore begroting 1997

544

544

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 2. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

53 7

53 7

Stand na 2e suppletore begroting 1997

7 104

7 104

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

Stand ontwerp-           Stand 2e supple- begroting 1997 tore begroting 1997

 

05

Ambtelijk personeel

06

Overige personeelsuitgaven

07

Algemene uitgaven

08

Aanschaffingen

09

Servicekrachten

10

Wachtgelden

11

Pensioenen

6 110

6 701

86

109

181

135

123

103

56

Totaal

6 500

7 104

04.12. Interparlementaire betrekkingen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

3 051

3 051

1e suppletore begroting 1997

 • 106
 • 106

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutatie

 • 1. 
  intertemporele compensatie als gevolg van de omstandigheid dat de voor 1997 voorziene parlementsontmoeting op de Antillen naar verwachting in 1998 op Aruba plaatsvindt
 • 2. 
  lagere reis- en verblijfkosten

Beheersmatige mutatie

 • 3. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

-100 - 200

15

100 200

15

Stand na 2e suppletore begroting 1997

2 660

2 660

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

 

Artikelonderdeel

Stand

ontwerp-

Stand

na 2e sup-

   

begroting 1997

pletore begroting

         

1997

01

Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale

       
 

organen

 

1 207

 

972

02

Aandeel Nederland in de kosten van inter-

       
 

parlementaire organen

 

826

 

770

03

Contacten tussen de parlementen van het

       
 

Koninkrijk

 

184

 

84

04

Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale

       
 

organen

 

452

 

452

05

Subsidie aan de Nederlandse groep van de

       
 

Union Interparlementaire

 

382

 

382

Totaal

   

3 051

 

2 660

 • 05. 
  Raad van State

Algemeen

Bij eerste suppletore begroting 1997 heeft het kabinet een claim van de Raad van State in verband met het betalen van het buiten de Raad van State over te plaatsen bovenformatief personeel afgewezen, gelet op de onzekerheid over de uiteindelijke omvang van de hiermee gemoeide budgettaire problematiek. Toegezegd is om in de loop van de begrotingsuitvoering 1997 en Voorjaarsnota 1998 deze problematiek te bezien. Thans ligt er een lijst van 21 medewerkers die bovenformatief geplaatst zijn bij het ministerie van Justitie. In totaal is er f 1,158 mln benodigd voor de overboeking van de Raad van State naar het Ministerie van Justitie. Op voorstel van de Raad van State zijn mutaties opgenomen in de uitgavenartikelen 05.01 en 05.02. Het betreft een herschikking van middelen van uitgavenartikel 05.01 naar 05.02 van f 0,408 mln en een verhoging van de raming van f 0,75 mln bij artikel 05.02. Bij eerste suppletore wet 1998 zal worden teruggekomen op de structurele gevolgen.

05.01. Personeel Vice-President en Leden

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

8 211

8 211

1e suppletore begroting 1997

28

28

2e suppletore begroting 1997:

   

Beleidsmatige mutaties

   
 • 1. 
  verlaging van de raming
 • 206
 • 206
 • 2. 
  reallocatie naar uitgavenartikel 05.02 in verband
   

met ramingsbijstelling

 • 408
 • 408

Beheersmatige mutaties

   
 • 3. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende
   

loonbijstelling 1997

144

144

Stand na 2e suppletore begroting 1997

7 769

7 769

Toelichting:

 • 1. 
  De raming kan worden verlaagd in verband met een te hoge inschatting van de gemiddelde loonsom bij de opstelling van de raming. Verwerkt als desaldering met ontvangstenartikel 05.01.
 • 2. 
  In verband met een ramingsbijstelling op uitgavenartikel 05.02 inzake de bovenformatieve plaatsing bij het Ministerie van Justitie van overtollige medewerkers van de Raad van State wordt een bedrag van f 0,408 mln van uitgavenartikel 05.01 naar uitgavenartikel 05.02 gerealloceerd. Dit bedrag valt vrij op artikel 05.01 als gevolg van een te hoge inschatting van de gemiddelde loonsom bij de opstelling van de raming.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

 

Artikelonderdeel

Stand ontwerpbegroting 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

04           Actief regulier personeel

05           Overige personeelsuitgaven

8 211

7 769

Totaal

8 211

7 769

05.02. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

46 288

46 288

1e suppletore begroting 1997

8 432

8 432

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

 • 1. 
  verhoging van de raming i.v.m. bovenformatieve plaatsing bij het Ministerie van Justitie van overtollige medewerkers Raad van State
 • 2. 
  reallocatie van uitgavenartikel 05.01 teneinde het budget in overeenstemming te brengen met het geraamde uitgavenbeloop

Beheersmatige mutaties

 • 3. 
  een overboeking naar het Ministerie naar Justitie in verband met plaatsing bovenformatieve medewerkers
 • 4. 
  een overboeking naar het Ministerie van VROM in verband met keycardproject (toegangsbeveiliging)
 • 5. 
  intertemporele compensatie keycardsysteem
 • 6. 
  een overboeking van het Ministerie van Justitie i.v.m. inzet medewerker bij College van Beroep Bedrijfsleven
 • 7. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 8. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

750

408

1 158

 • 312
 • 750

36

310 203

750

408

1 158

200 750

36

310 203

Stand na 2e suppletore begroting 1997

54 207

54 319

Toelichting:

 • 4. 
  Het huidige toegangscontrolesysteem wordt vervangen. In dit kader wordt er geld overgeboekt naar de Rijksgebouwendienst in 1997 en 1998. In deze suppletore begroting is het bedrag voor 1997 opgenomen. Bij eerste suppletore begroting 1998 zal een bedrag van f 0,112 mln worden overgeboekt naar de RGD.
 • 5. 
  In het kader van de vervanging van het toegangscontrolesysteem wordt een bedrag van f 0,75 mln dit jaar niet uitgegeven. Bij eerste suppletore begroting 1998 zal dit bedrag worden opgenomen.
 • 6. 
  Een medewerker van de Raad van State heeft in 1997 enige tijd bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven gewerkt.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

 

Stand ontwerp-

Stand

na 2e sup-

begroting 1997

pletore begroting

   

1997

35 912

 

39 666

836

 

1 963

6 002

 

8 067

2 639

 

2 973

899

 

1 650

05           Actief regulier personeel

06           Overige personeelsuitgaven

07           Algemene uitgaven

08           Aanschaffingen 10           Wachtgelden

Totaal

46 288

54 319

 • 06. 
  Algemene Rekenkamer

Algemeen

Alhoewel de Algemene Rekenkamer haar formatie niet volledig heeft opgevuld wordt zij geconfronteerd met een tegenvaller op het artikelonderdeel ambtelijk personeel. De algemene Rekenkamer heeft reeds een inspanning geleverd aan de problematiek door herschikkingen van f 0,3 mln. Op voorstel van de Algemene Rekenkamer is een mutatie opgenomen in uitgavenartikel 06.02. Het betreft een verhoging van de raming van f 0,3 mln.

06.01. Personeel President en Leden

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

659

659

1e suppletore begroting 1997

103

103

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutatie

 • 1. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende
 

loonbijstelling 1997 12

12

Standna2esuppletore begroting 1997 774

774

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel Stand ontwerpbegroting 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

04           Actief regulier personeel 659

05           Overige personeelsuitgaven –

774

Totaal 659

774

06.02. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

38 487

38 487

1e suppletore begroting 1997

3 883

4 383

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

 • 1. 
  tegenvaller inzake de uitgaven voor het ambtelijk personeel

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  een overboeking naar het Ministerie van VROM in verband met nieuwbouw
 • 3. 
  desaldering met ontvangstenartikel 06.01
 • 4. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 5. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

300

300

 

104

 • 104

200

200

265

265

143

143

Stand na 2e suppletore begroting 1997

43 174

43 674

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

 

Stand ontwerp-

Stand

na 2e sup-

begroting 1997

pletore begroting

   

1997

31 287

 

31 950

150

 

60

4 500

 

7 314

1 600

 

3 500

950

 

850

05           Actief regulier personeel

06           Overige personeelsuitgaven

07           Algemene uitgaven

08           Aanschaffingen 10           Wachtgelden

Totaal

38 487

43 674

 • 07. 
  Nationale ombudsman

Algemeen

In de ontwerp-begroting 1997 is de vervanging van het computersysteem opgenomen. De kosten werden geraamd op basis van een indicatieve kostencalculatie uitkomend op een bedrag van f 1,17 mln. Aan de calculatie lag geen detailuitsplitsing van benodigde hard- en software-componenten met de marktprijzen ten grondslag. Deze informatie was niet voorhanden omdat het hele traject nog moest worden opgestart. Thans is het ontwerp technische infrastructuur in detail gereed. Naar nu blijkt is er meer geld nodig dan destijds is geraamd. Op voorstel van de Nationale ombudsman is een mutatie opgenomen in artikel 07.03. Het betreft een verhoging van de raming van f 0,43 mln. Naar verwachting zal ook in 1998 extra geld benodigd zijn voor de automatisering.

07.01. Personeel Nationale ombudsman en Substituut

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

597

597

1e suppletore begroting 1997

 • 123
 • 123

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  een reallocatie naar uitgavenartikel 07.03 in verband met een verhoging van het materiële budget
 • 2. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997

23 11

23 11

 

Standna2esuppletore begroting 1997 462

462

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel Stand ontwerpbegroting 1997

Stand na 2e suppletore begroting 1997

04           Actief regulier personeel 597

05           Overige personeelsuitgaven

462

Totaal 597

462

07.02. Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

148

148

1e suppletore begroting 1997

2

2

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  een reallocatie naar uitgavenartikel 07.03 in verband met een verhoging van het materiële budget
 • 2. 
  correctie loonbijstelling 1997
 • 85 3

85 3

Stand na 2e suppletore begroting 1997

68

68

07.03. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

11 015

11 015

1e suppletore begroting 1997

1 406

1 406

2e suppletore begroting 1997:

Beleidsmatige mutaties

 • 1. 
  hogere uitgaven vervanging computersysteem

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  een reallocatie van uitgavenartikel 03.04 in verband met pc-privé project
 • 3. 
  een reallocatie van uitgavenartikel 07.01 in verband met een verhoging van het materiële budget
 • 4. 
  een reallocatie van uitgavenartikel 07.02 in verband met een verhoging van het materiële budget
 • 5. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 6. 
  toevoeging prijsbijstelling

430

150

23

85

64 64

430

150

23

85

64 64

Stand na 2e suppletore begroting 1997

13 237

13 237

Toelichting:

 • 1. 
  Betreft tegenvaller inzake de vervanging van automatiseringsapparatuur en -programmatuur.
 • 2. 
  In het kader van de vervanging van de automatiseringsapparatuur wordt een pc-privé project gestart, conform de aanschrijving van de Minister van Financiën van 14 december 1987 (kenmerk 487–4738). De uitgaven vinden in 1997 plaats, de ontvangsten komen binnen in de jaren 1998–2000. Aangezien het budget van de Nationale ombudsman dit jaar geen ruimte biedt, wordt een reallocatie met uitgavenartikel 03.04 voorgesteld. In de eerste suppletore begroting van 1998, zal een reallocatie voor de jaren 1998, 1999 en 2000 (jaarlijks een derde van het bedrag van f 0,15 mln) worden opgenomen van het budget van de Nationale ombudsman naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

 

Stand ontwerp-

Stand

na 2e sup-

begroting 1997

pletore begroting

   

1997

7 406

 

8 240

150

 

160

1 850

 

2 662

1 320

 

1 890

289

 

285

05           Actief regulier personeel

06           Overige personeelsuitgaven

07           Algemene uitgaven

08           Aanschaffingen

09           Wachtgelden

Totaal

11 015

13 237

 • 08. 
  Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

08.01. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

1 899

1 899

1e suppletore begroting 1997

1 210

1 210

2e suppletore begroting 1997:

Autonome mutaties

 • 1. 
  vertraging instroom inzake formatie-uitbreiding

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met overgang 1 fte.
 • 3. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 4. 
  toevoeging prijsbijstelling

260

56

11 14

260

56

11 14

Stand na 2e suppletore begroting 1997

2 930

2 930

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

 

Stand ontwerp-

Stand na 2e sup-

begroting 1997

pletore begroting

 

1997

1 265

1 762

60

60

545

758

29

350

05           Actief regulier personeel

06           Overige personeelsuitgaven

07           Algemene uitgaven

08           Aanschaffingen

09           Wachtgelden

Totaal

1 899

2 930

08.03. Aankoop en herstellingen van decoraties

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

3 048

3 048

1e suppletore begroting 1997

 • 100
 • 100

2e suppletore begroting 1997:

Autonome mutaties

 • 1. 
  meevaller decoratie-aankopen

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997
 • 300 102

300 102

Stand na 2e suppletore begroting 1997

2 750

2 750

Toelichting:

 • 1. 
  Er zijn minder decoraties aangeschaft, dan oorspronkelijk was geraamd.
 • 09. 
  Kabinet der Koningin

Algemeen

Het Kabinet der Koningin wordt geconfronteerd met een tegenvaller op zijn budget, voornamelijk veroorzaakt door een hogere gemiddelde loonsom en hogere exploitatie-uitgaven. Op voorstel van het Kabinet der Koningin is een mutatie opgenomen in uitgavenartikel 09.01. Het betreft een verhoging van de raming van f 0,25 mln. Bij eerste suppletore begroting 1998 zal worden teruggekomen op de structurele gevolgen.

09.01. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Stand ontwerp-begroting 1997

3 282

3 282

1e suppletore begroting 1997

13

13

2e suppletore begroting 1997:

Autonome mutaties

 • 1. 
  tegenvaller ambtelijk personeel, overige p-uitgaven en algemene uitgaven

Beheersmatige mutaties

 • 2. 
  toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997
 • 3. 
  toevoeging prijsbijstelling 1997

250

20 16

250

20 16

Stand na 2e suppletore begroting 1997

3 581

3 581

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel

05           Actief regulier personeel

06           Overige personeelsuitgaven

07           Algemene uitgaven

08           Aanschaffingen

09           Wachtgelden

 

Stand ontwerp-

Stand

na 2e sup-

begroting 1997

pletore begroting

   

1997

2 283

 

2 512

60

 

146

401

 

500

290

 

175

248

 

248

Totaal

3 282

3 581

Wetsartikel 2 (Ontvangsten) 05. Raad van State

05.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Stand ontwerp-begroting 1997

4 009

1e suppletore begroting 1997

 • 875

2e suppletore begroting 1997:

Autonome mutaties

 • 1. 
  verlaging van de ontvangstenraming
 • 206

Stand na 2e suppletore begroting 1997

2 928

Toelichting:

 • 1. 
  Er zijn minder zaken aanhangig gemaakt bij de Raad van State dan geraamd, waardoor er een vermindering van de ontvangsten van de griffierechten zal plaatsvinden in 1997. Verwerkt als desaldering met ontvangstenartikel 05.01.
 • 06. 
  Algemene Rekenkamer

06.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

 

Stand ontwerp-begroting 1997

220

1e suppletore begroting 1997

200

2e suppletore begroting 1997:

Beheersmatige mutaties

 • 1. 
  Desaldering met uitgavenartikel 06.02

200

Stand na 2e suppletore begroting 1997

620

Toelichting:

 • 1. 
  Extra opbrengsten, waarvan de grootste post het VN-project Jemen betreft.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.