Bijlagen bij COM(2020)358 - Jaarverslag over de in 2019 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage inzake thematische beleidslijnen bij de humanitaire uitvoeringsplannen, waarin de partners worden aangemoedigd om de milieuvoetafdruk van de humanitaire respons te verkleinen door gebruik te maken van digitale benaderingen, en door steun te verlenen aan de Horizon 2020-prijs voor “betaalbare hightech voor humanitaire hulp” van de Europese Innovatieraad, die in 2020 zal worden uitgereikt.

EU-leiderschap in het kader van de oproep tot actie ter bescherming tegen gendergerelateerd geweld in noodsituaties

DG ECHO is lid van het wereldwijde initiatief “Oproep tot actie ter bescherming tegen gendergerelateerd geweld in noodsituaties”. In het kader van een project voor versterkte responscapaciteit (programma van DG ECHO) van het UNFPA werd de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen voor gendergerelateerd geweld in noodsituaties bevorderd, evenals richtsnoeren voor het ontwikkelen van contextgebonden stappenplannen voor oproepen tot actie (op basis van proefprojecten in Nigeria en de DRC). In 2018 en 2019 heeft DG ECHO ongeveer 52 miljoen EUR uitgetrokken voor de preventie van en de respons op seksueel en gendergerelateerd geweld. DG ECHO heeft zijn allereerste e-learning gelanceerd over zijn gender- en leeftijdsmarker.

ECHO Flight (Afrika) en ondersteuning van humanitair luchtvervoer

ECHO Flight is een humanitaire luchtdienst met zes vliegtuigen die kosteloos wordt verstrekt aan de partners van DG ECHO en humanitaire organisaties. De dienst beschikt over een begroting van 12,4 miljoen EUR. De dienst heeft in 2019 meer dan 250 projecten ondersteund en meer dan 25 000 humanitaire hulpverleners en ongeveer 200 ton humanitaire vracht vervoerd.

Bovendien heeft de EU bijgedragen aan andere humanitaire non-profitluchtdiensten, onder meer 25 miljoen EUR voor het Wereldvoedselprogramma/humanitaire luchtdienst van de Verenigde Naties (UNHAS) en zijn logistieke operaties in twaalf landen.

Samenvatting van de in 2019 voltooide evaluaties

Gecombineerde evaluatie van de humanitaire interventies van de Europese Unie in Centraal-Afrika en van de humanitaire coördinatie (2014-2018)

De EU heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de aanpak van acute behoeften en de versterking van de humanitaire respons in Centraal-Afrika. De activiteiten van DG ECHO, de beoogde resultaten die naar verwachting werden behaald via partners en de ondersteuning die werd geboden aan de coördinatiefunctie van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de VN, met name bij het opvullen van de lacunes in de coördinatie, waren daarbij troeven.

In de evaluatie werd gewezen op de uitdagingen in verband met de aanpak van chronische behoeften en de nog steeds bestaande lacunes in de coördinatie, en werden aanbevelingen verstrekt ter ondersteuning van de toekomstige humanitaire bijstand en coördinatie van de EU in de regio.

Gecombineerde evaluatie van de humanitaire interventies van de Europese Unie in Afghanistan en van het partnerschap met de Noorse Vluchtelingenraad (2014-2018)

In de evaluatie werd vastgesteld dat DG ECHO een belangrijke rol speelt in de context van de hulpverlening aan Afghanistan en dat het de synergie tussen ontwikkelings- en humanitaire acties ondersteunt. De acties van DG ECHO bleken de doelgemeenschappen te helpen het hoofd te bieden aan de onmiddellijke gevolgen van conflicten en rampen. Het responsmechanisme in noodsituaties van DG ECHO en het cashprogramma bleken vooral tegemoet te komen aan de directe behoeften van intern ontheemden.

Uit de evaluatie bleek dat het partnerschap van hoge kwaliteit was. Er zijn duidelijke bewijzen van een regelmatige, uitgebreide en transparante uitwisseling van informatie op alle niveaus, waarbij vertrouwen de belangrijkste factor is. Er werden echter ook enkele tekortkomingen aangewezen: sommige processen waren inefficiënt, de interne communicatie liep af en toe mank en de auditvereisten vielen voor beide partijen zeer duur uit.

Begroting 2019

1.Lijst van financieringsovereenkomsten die zijn gesloten door de Commissie op het vlak van humanitaire hulp 3 :

Overeenkomsten met betrekking tot door de EU toegekende humanitaire hulp zijn te

2.Uitvoering van de begroting

UITVOERING VAN DE BEGROTING ECHO 2019
Exclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten
Regio/landBedrag%
Afrika63229%
Sudan & Zuid-Sudan105
Centraal-Afrika68
Grote Meren72
Hoorn van Afrika163
Zuidelijk Afrika, Indische Oceaan60
West-Afrika138
Noord-Afrika17
Afrika10
Midden-Oosten, Zuidoost-Europa en het Oostelijk Nabuurschap1 06250%
Midden-Oosten436
Zuidoost-Europa en het Oostelijk Nabuurschap627
Azië, Stille Oceaan1276%
Zuidwest- en Centraal-Azië75
Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan52
Latijns-Amerika, Caribisch gebied1045%
Latijns-Amerika84
Caribisch gebied20
Mondiale rampen402%
Civiele bescherming 4954%
EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp181%
Aanvullende operaties en ondersteuning683%
TOTAAL2 146100%
(in miljoen EUR)

Aanvullende informatie en bronnen

•Algemene informatie over DG ECHO:


•Financiële gegevens over de werkzaamheden op het gebied van humanitaire hulp van de Europese Commissie in 2019:


•Operationele informatie over voorgaande jaren:

https://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en

•Jaarlijks activiteitenverslag 2019, DG ECHO: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019-european-civil-protection-and-humanitarian-aid-operations-echo_en

•Jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2019_en

•Evaluatieverslagen van DG ECHO:


•Gegevens over financiering van humanitaire hulp door de Europese Commissie en de lidstaten: https://webgate.ec.europa.eu/hac/

•INFORM Global Risk Index
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index


Lijst met partners die het kaderpartnerschap van 2014 hebben ondertekend


(1)

 De donorsteungroep van het ICRC bestaat uit regeringen, supranationale organisaties of internationale instellingen die minimaal 10 miljoen CHF per jaar bijdragen.

(2) Het Good Humanitarian Donorship-initiatief (Goed Humanitair Donorschap) is een informeel donorforum dat 42 donoren bijeenbrengt die zich inzetten voor het verlenen van doeltreffende en verantwoorde humanitaire hulp.
(3) Inclusief namen van betrokken partnerorganisaties.
(4) Activiteiten onder deze post vallen niet onder de verordening betreffende humanitaire hulp en worden niet gefinancierd uit de begroting voor humanitaire hulp.