Motie om voorstellen te doen over een snelle en fundamentele sanering van de financiële positie van Den Haag - Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 25287 - Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden; Motie om voorstellen te doen over een snelle en fundamentele sanering van de financiële positie van Den Haag 
Document­datum 22-05-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST21378
Kenmerk 25287, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 287

Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID REMKES C.S.

Voorgesteld 22 mei 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat op het grondgebied van de provincie Zuid-Holland volstaan kan worden met de vorming van een sterke stadsprovincie Rotterdam;

van mening, dat de stad Den Haag, indien de financiële gevolgen daarvan per saldo positief zijn, versterkt moet worden met de bouwlocaties Ypenburg, Leidschenveen en het nog resterende deel van Wateringseveld en een corridor om Den Haag een zelfstandige regiefunctie te geven over dit gebied;

voorts van mening, dat op korte termijn een snelle en fundamentele sanering van de financiële positie van Den Haag noodzakelijk is, waarbij ook de rijksoverheid een financiële verantwoordelijkheid heeft;

nodigt de regering uit hiertoe met voorstellen te komen,

nodigt de regering tevens uit te onderzoeken of, zo nodig bij wijze van experiment, rijkstaken naar de provincie kunnen worden gedecentraliseerd en wettelijke maatregelen worden getroffen om de regisserende en arbitrerende rol van de provincie te versterken,

en verzoekt de regering de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remkes De Cloe Scheltema-De Nie

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.