Stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Koekkoek en Van Middelkoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling over de Nederlandse taal (24431) 

Deze stemming(en) is onder nr. 25, pag. 5124-5124 toegevoegd aan wetsvoorstel 24431 - Initiatiefvoorstel Koekkoek/Van Middelkoop - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling over de Nederlandse taal i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 02-05-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN5775
Kenmerk nr. 25, pag. 5124-5124
Van Staten Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

De heer De Graaf (D66)
De voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Koekkoek en Van Middelkoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling over de Nederlandse taal (24431).

(Zie vergadering van 16 april 1997.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

foto Th.C. (Thom) de Graaf
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
De heer De Graaf (D66): Voorzitter! Ik heb het woord gevraagd, omdat ik zowel in eerste als in tweede termijn een open houding heb ingenomen namens mijn fractie ten aanzien van het door de collega’s Koekkoek en Van Middelkoop ingediende initiatiefvoorstel en ik ook aan het einde van de tweede termijn nog geen definitief oordeel heb gegeven namens mijn fractie. Dat doe ik nu wel.

Mijn fractie heeft in het debat aangegeven twee bezwaren te hebben die tegen het voorstel pleiten. De achterliggende gedachte van het voorstel komt ons op zichzelf sympathiek voor. Het eerste bezwaar betreft de noodzaak en de wenselijkheid om de Grondwet te wijzigen. Daarvoor moet meer nodig zijn dan alleen de kanttekening dat er niets tegen is of dat er geen bezwaren tegen bestaan. In de tweede plaats hadden en hebben wij twijfel over de betekenis van de sociale grondrechten in de huidige Grondwet. Wij vroegen ons af hoe zinvol het is om daar een nieuwe loot aan toe te voegen.

Nu het debat voorbij is, hebben wij alles afgewogen en houden wij vast aan onze bezwaren, vooral aan het eerste door mij genoemde bezwaar. Dat betekent dat mijn fractie tegen het initiatiefvoorstel zal stemmen.

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.