Motie inzake het stellen van voorwaarden aan toetreding van Rusland tot de Raad van Europa - Toetreding van de Russische Federatie tot de Raad van Europa

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 24598 - Toetreding van de Russische Federatie tot de Raad van Europa.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Toetreding van de Russische Federatie tot de Raad van Europa; Motie inzake het stellen van voorwaarden aan toetreding van Rusland tot de Raad van Europa 
Document­datum 06-02-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST12866
Kenmerk 24598, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 598

Toetreding van de Russische Federatie tot de Raad van Europa

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID BLAAUW

Voorgesteld 6 februari 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het interpreteren van de voorwaarden van lidmaatschap, zoals vervat in de artikelen 3 en 4 van het Statuut van de Raad van Europa;

tevens van mening dat, mede gelet op de rapporten Muehlemann en Bindig, Rusland nog niet voldoet aan alle maatstaven van de Raad van Europa;

van oordeel, dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn wat betreft het inachtnemen van mensenrechten, onder meer in Tjetsjenie¨;

tevens van oordeel, dat de komende presidentsverkiezingen in Rusland van wezenlijke invloed zijn op het democratische gehalte en het respect voor mensenrechten in Rusland in de toekomst;

verzoekt de regering niet akkoord te gaan met toetreding van Rusland tot de Raad van Europa op dit moment en te bewerkstelligen dat besluitvorming rond de toetreding wordt uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen en het terugtrekken van Russische troepen vanuit Tjetsjenië ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blaauw

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.