25972 - Implementatie van de EG-richtlijn betreffende zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

25972 nl - wetsvoorstel
Implementatie van de EG-richtlijn betreffende zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 april 1998 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Boer i, de minister van Binnenlandse Zaken, Dijkstal i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Grave i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen ter uitvoering van richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PbEG L 10).

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

2 7 april 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29044
Memorie van toelichting
publicatie: 21 april 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.