25187 - Vergunningwet Westerschelde - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 januari 1997 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma-Lebbink i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat op 17 januari 1995 is totstandgekomen het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de verruiming van de vaarweg in de Wester-schelde (Trb. 1995, nr. 51), goedgekeurd bij Wet van 27 juni 1996 (Stb. 332), en dat het aan het goede nabuurschap verbonden belang van een spoedige uitvoering van dat Verdrag een bijzonder voorziening nodig maakt met betrekking tot de op grond van de Nederlandse wetgeving vereiste vergunningen voor de voor die verruiming en het onderhoud van de vaarweg noodzakelijke baggerwerken en het daarmee verband houdende storten van baggerspecie; dat bovendien een voorziening noodzakelijk is voor de daaraan verbonden uitvoering van oeververdedigingswerken.

1.

Volledige titel

Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

2 10 januari 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST19171
Memorie van toelichting
publicatie: 20 januari 1997
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.