Memorie van antwoord

In een memorie van antwoord staat de reactie van de indiener van een wetsvoorstel op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel. De vragen worden in dezelfde volgorde beantwoord als ze gesteld zijn. Eerst vat de indiener de vraag kort samen. Daarna volgt het antwoord met, indien nodig, verwijzingen naar wetten en Kamerdebatten.

De memorie van antwoord wordt ondertekend door de indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een ministers en/of staatssecretaris zijn. Als het wetsvoorstel ingediend is door een Tweede Kamerlid (een initiatiefvoorstel i) ondertekent die de memorie van antwoord. Een memorie van antwoord is deel van de schriftelijke voorbereiding van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer worden het voorlopig verslag of nader voorlopig verslag genoemd.

In dit voorbeeld beantwoordt de minister na een korte inleiding de vragen van de vragen van de Eerste Kamer in dezelfde volgorde als ze gesteld zijn.