Voorlopig verslag - Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)

Dit voorlopig verslag is onder nr. A toegevoegd aan wetsvoorstel 31114 - Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden); Voorlopig verslag  
Document­datum 30-05-2008
Publicatie­datum 31-05-2008
Nummer KST118872
Kenmerk 31114, nr. A
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 114

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)

A

1 Samenstelling:

Van den Berg (SGP), Meindertsma (PvdA), voorzitter, Meulenbelt (SP), Rosenthal (VVD), Swenker (VVD), Slagter-Roukema (SP), Schouw (D66), Putters (PvdA), Eigeman (PvdA), Leijnse (PvdA), Thissen (GL), Slager (SP), Hendrikx (CDA), De Boer (CU), Willems (CDA), Hofstra (VVD), Asscher (VVD), Klein Breteler (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD), Laurier (GL), Meurs (PvdA), Leunissen (CDA), De Vries-Leggedoor (CDA), vice-voorzitter, Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD), Böhler (GL), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), Smaling (SP) en Yildirim (Fractie-Yildirim).

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU/WONEN,

WIJKEN EN INTEGRATIE1

Vastgesteld 30 mei 2008

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de VVD-fractie hebben enkele vragen bij dit wetsvoorstel. In dit wetsvoorstel wordt artikel 22 uit de wet geschrapt. Opvallend is dat de initiatiefnemers eertijds zeer hechtten aan dit artikel, en dat de politieke discussie zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer zich voornamelijk toespitste op dit artikel 22. Dit artikel regelt dat bij de verwerving van de woning sprake moet zijn van volledig eigendom en dat beperkingen niet zijn toegestaan. Een AMvB zou dit artikel nader kunnen uitwerken. Schrappen van dit artikel betekent dat er in de praktijk wel degelijk beperkingen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld een corporatie verstrekt een flinke korting onder het beding dat men een voorkeursrecht heeft bij toekomstige verkoop. Acht de regering dit gewenst? Zo ja, waarom zijn dergelijke beperkingen dan acceptabel, en is dat niet in strijd met Europese regels? Zo nee, wat doet de regering om dergelijke beperkingen te voorkomen?

Een tweede vraag hebben de leden van de VVD-fractie over de mogelijkheid om bijdragen te stapelen. Naast de onderhavige bijdrage van het Rijk zou men ook een gemeentelijke bijdrage kunnen ontvangen van de gemeente, en bijvoorbeeld nog een flinke korting van de verkopende corporatie. In hoeverre acht de regering een dergelijke onbeperkte stapeling ongewenst, en wat doet de regering om dit te regelen? Graag een toelichting.

De commissie ziet de antwoorden met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de commissie, Meindertsma

De griffier van de commissie, Van Dooren

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.