Openbaar register documenten Europese Commissie

Dit documentenregister geeft burgers de mogelijkheid onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden van de Europese Commissie i. Het is bedoeld om alle burgers te informeren over het bestaan van de diverse documenten die de Europese Commissie produceert en hen - indien deze openbaar zijn - toegang te verschaffen tot deze documenten.

Hiermee geeft de Europese Commissie gevolg aan artikel 15 i van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i dat bepaald dat burgers en inwoners van de Europese Unie recht hebben op toegang tot de documenten van het Europees Parlement i, de Raad i en de Commissie.

Wanneer de documenten van de Europese Commissie al gepubliceerd zijn in databanken als EUR-Lex i, worden er links naar deze stukken gegeven. Als het om een intern document gaat dat nog niet is gepubliceerd, kan de gebruiker een verzoek tot inzage indienen door middel van het invullen en verzenden van een elektronisch formulier.

Inhoudsopgave

 1. Let op
 2. Meer informatie

1.

Let op

 • Dit register vormt een aanvulling op de gegevensbank van interinstitutionele procedures PreLex, die het mogelijk maakt onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden van de instellingen in verband met het opstellen van de Gemeenschapswetgeving.
 • Dit register bevat uitsluitend verwijzingen naar documenten die na 1 januari 2001 tot stand zijn gekomen.
 • De bedoeling van het register is de burgers bekend te maken met het bestaan van de belangrijkste documenten die door de Commissie worden geproduceerd. Het recht op toegang is echter niet beperkt tot de in dit register opgenomen documenten.
 • Overigens betekent toegang tot deze lijst van documenten nog niet dat er een positief gevolg zal worden gegeven aan iedere aanvraag tot het verkrijgen van de betrokken documenten. Inzage kan namelijk worden geweigerd wanneer openbaarmaking van het betrokken document schadelijk zou kunnen zijn voor bepaalde openbare of particuliere belangen; er gelden daarom enkele uitzonderingsbepalingen.

Het register bevat voor elk document:

 • a. 
  het kenmerk of het referentienummer
 • b. 
  de titel van het document in de talen waarin het beschikbaar is
 • c. 
  de datum van het document
 • d. 
  de talen waarin het document beschikbaar is
 • e. 
  de dienst die bevoegd is voor de opstelling van het document.

2.

Meer informatie