Openbaar register documenten Europees Parlement

Dit documentenregister geeft burgers de mogelijkheid onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden van het Europees Parlement. Het is bedoeld om alle burgers te informeren over het bestaan van de diverse documenten die het Europees Parlement produceert. Indien deze documenten openbaar zijn, verschaft het register toegang tot deze documenten.

Hiermee geeft het Europees Parlement gevolg aan artikel 15 i van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i, dat bepaalt dat burgers en inwoners van de Europese Unie recht hebben op toegang tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Wanneer de documenten van het Europees Parlement al gepubliceerd zijn in databanken als EUR-lex, worden er links naar deze stukken gelegd. Als het om een intern document gaat dat nog niet is gepubliceerd, kan de gebruiker een verzoek tot inzage indienen door middel van het invullen en verzenden van een electronisch formulier.

1.

Meer informatie