Gemeenschappelijke verworvenheden EU

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Onder dit begrip vallen alle verdragen en wetten van de Europese Unie i, de Europese verklaringen en resoluties, door de EU gesloten internationale overeenkomsten en de wetgeving en rechtspraak van het Europees Hof van Justitie i. Tot de gemeenschappelijke verworvenheden van de EU behoren ook de maatregelen en besluiten die de regeringen van de EU gezamenlijk nemen op het terrein van justitie en binnenlandse zaken en in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB).

In plaats van de term 'gemeenschappelijke verworvenheden' spreekt men ook wel van 'communautaire verworvenheden' of nog vaker van 'acquis communautaire'.  Dit is een Franse uitdrukking: 'acquis' betekent letterlijk 'hetgeen dat is verworven' en 'communautair' betekent 'van de gemeenschap'. Het acquis communautaire omvat in feite de rechten en plichten die de landen van de EU i met elkaar delen.

Het acquis communautaire is voortdurend in ontwikkeling. De EU heeft zich bovendien tot doel gesteld de gemeenschappelijke verworvenheden te handhaven door middel van het opleggen van sancties indien het acquis wordt geschonden. Kandidaat-lidstaten moeten het acquis communautaire aanvaarden voordat zij toetreden tot de Unie. Om te kunnen toetreden, zijn de kandidaat-lidstaten verplicht het acquis om te zetten in hun nationale wetgeving en vanaf de daadwerkelijke toetreding toe te passen.

1.

Meer informatie