Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2647 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.10.2023  Financieringsinstrumenten, de begrotingsgaranties, de financiële bijstand en de voorwaardelijke verplichtingen Situatie op 31 december 2022.
Verslag com(2023)683
 
11.10.2023  Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2023 Verlaging van de betalingskredieten Andere aanpassingen en technische actualiseringen.
Werkdocument Europese Commissie com(2023)530
 
09.10.2023  Nota van wijzigingen nr. 1 bij de begroting 2024 Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven Andere aanpassingen en technische actualiseringen.
nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting com(2023)531
 
28.07.2023  Halfjaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de lenings- en schuldbeheertransacties en de daarmee verband houdende transacties tot het verstrekken van leningen ...
Verslag com(2023)461
 
03.07.2023  Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2023 Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) en andere technische aanpassingen met betrekking tot ...
Werkdocument Europese Commissie com(2023)406
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 233 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
23.08.2023  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Roemenië en Italië in verband met natuurrampen in 2022 en aan Turkije in verband ...
Besluit com(2023)381
 
05.07.2023  ONTWERP Jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2024 - Algemene inleiding - Algemene staat van uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Algemene ...
Besluit com(2023)300
 
12.04.2023  Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2023 OPNAME VAN HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022.
Werkdocument Europese Commissie com(2023)250
 
16.03.2023  Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2023 Technische aanpassingen naar aanleiding van de politieke akkoorden die over verschillende ...
Werkdocument Europese Commissie com(2023)150
 
09.11.2022  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 met betrekking tot de vaststelling van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode.
Verordening com(2022)596
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 292 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.07.2020  ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021.
com(2020)300
 
03.05.2018  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2018)322
 
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Werkdocument Europese Commissie com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514