Directoraat-generaal Begroting (BUDG) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2617 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.07.2020  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary).
Verslag com(2020)311
 
06.07.2020  Gewijzigde begroting nr. 7 bij de begroting 2020 Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen).
com(2020)424
 
30.06.2020  Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2021-2025).
Verslag com(2020)298
 
26.06.2020  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission for the financial year ...
Mededeling com(2020)289
 
26.06.2020  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund 2019.
Mededeling com(2020)290
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 221 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.04.2020  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Verordening com(2020)174
 
02.04.2020  Activering van noodhulp uit hoofde van Verordening 2016/369 en tot wijziging van de bepalingen ervan naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.
Verordening com(2020)175
 
02.04.2020  Gewijzigde begroting nr. 2 (2020): verstrekken noodhulp aan lidstaten en verder versterken van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op ...
com(2020)170
 
13.03.2020  Amendments Regulations as regards measures to mobilise investments in the health care systems of the MS and other sectors of economies in response to COVID-19 outbreak.
Verordening com(2020)113
 
18.10.2019  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland.
Besluit com(2019)496
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 284 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Besluit com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514
 
30.09.2015  Gewijzigde begroting nr. 7 bij de begroting 2015 Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)485
 
15.07.2015  Ontwerp gewijzigde begroting nr. 6 - trustfondsen van de unie voor externe acties bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische ...
Besluit com(2015)351