Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2619 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.12.2021  Amendment of Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own resources of the EU.
Besluit com(2021)570
 
22.12.2021  Amendment of Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027.
Verordening com(2021)569
 
12.10.2021  Amending letter N° 1 to the budget 2022 Pre-financing of the Brexit Adjustment Reserve Continued humanitarian support to refugees in Turkey and beyond Updated estimated ...
com(2021)642
 
09.07.2021  Algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2022.
Werkdocument Europese Commissie com(2021)300
 
25.06.2021  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 om de voorspelbaarheid voor de lidstaten te vergroten en de procedures voor geschillenbeslechting bij de ...
Verordening com(2021)327
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 226 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.10.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020.
Besluit com(2021)963
 
24.03.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen en aan Albanië, België, ...
Besluit com(2021)201
 
09.10.2020  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van ...
Besluit com(2020)960
 
16.07.2020  Beschikking 2003/77 tot vaststelling financiële meerjarenrichtsnoeren voor beheer van activa van EGKS in liquidatie en de activa van Fonds voor onderzoek kolen en staal.
Besluit com(2020)321
 
03.06.2020  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten.
Besluit com(2020)422
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 286 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.07.2020  ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021.
com(2020)300
 
03.05.2018  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2018)322
 
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Besluit com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514