Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2677 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.07.2024  .
com(2024)931
 
12.07.2024  .
com(2024)300
 
26.06.2024  .
Verslag com(2024)276
 
25.06.2024  .
Mededeling com(2024)273
 
25.06.2024  .
Mededeling com(2024)272
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 234 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.04.2024  .
com(2024)921
 
29.02.2024  Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2024 Wijzigingen van de begroting 2024 die nodig zijn als gevolg van de herziening van het MFK.
com(2024)80
 
23.08.2023  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Roemenië en Italië in verband met natuurrampen in 2022 en aan Turkije in verband ...
Besluit com(2023)381
 
05.07.2023  ONTWERP Jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2024 - Algemene inleiding - Algemene staat van uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Algemene ...
Besluit com(2023)300
 
20.06.2023  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2023)337
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 277 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.07.2020  ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021.
com(2020)300
 
03.05.2018  Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de EU.
Verordening com(2018)322
 
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Werkdocument Europese Commissie com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514