Voorzieningsagentschap van Euratom

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i is verantwoordelijk voor het beheer van de vraag naar en het aanbod van ertsen, grondstoffen (zoals natuurlijk uranium) en bijzondere splijtstoffen (bijvoorbeeld verrijkt uranium en plutonium) in de Europese Unie i.

Het agentschap is in 1960 ingesteld door het Euratom-Verdrag i en voert het beheer voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie i (Euratom).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Luxemburg

Locatie (land)

Luxemburg

Grondslag

Art. 52 van het Euratom-verdrag i

Oprichting

1 juni 1960

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Energiebeleid

2.

Werkzaamheden

Om de gestelde taken goed uit te kunnen voeren:

  • stelt het agentschap deskundigheid en informatie over de industrie op het gebied van kernenergie ter beschikking van Euratom en formuleert het adviezen ter zake
  • volgt het agentschap de markttendensen op het gebied van nucleair materiaal en nucleaire diensten die gevolgen kunnen hebben voor de veiligstelling van de voorziening
  • werkt het agentschap samen met het raadgevend comité

Verder heeft het agentschap:

  • een optierecht op ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen die worden geproduceerd op het grondgebied van de lidstaten
  • het exclusieve recht om overeenkomsten te sluiten betreffende de levering van ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen die al dan niet van de Gemeenschap afkomstig zijn

3.

Organisatie

Het agentschap staat onder leiding van de directeur-generaal, die wordt benoemd door de Commissie. De directeur-generaal is belast met het beheer van het agentschap en vertegenwoordigt het in bepaalde situaties. Het personeel bestaat uit vastbenoemde ambtenaren die de Commissie ter beschikking stelt van het agentschap. EAS wordt bijgestaan door een raadgevend comité , allen producenten, gebruikers en deskundigen op het gebied van kernenergie.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De leden van het raadgevend comité worden voorgedragen door de EU-lidstaten. De meeste lidstaten zijn vertegenwoordigd door twee leden.