Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

Met dank overgenomen van M.H. (Mirjam) Bikker i, gepubliceerd op vrijdag 1 december 2023, 9:59.

Onze brief aan de verkenner, Ronald Plasterk

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijke verschuiving zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In deze verkennende fase acht de fractie van de ChristenUnie het van belang vast te stellen welke combinatie van partijen met elkaar verkennende gesprekken kan voeren om te komen tot een stabiel kabinet dat op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal.

De fractie van de ChristenUnie ziet nu een belangrijke rol weggelegd voor partijen die flink groeien of tot de grootste partijen zijn blijven behoren. Deze partijen hebben daarmee het vertrouwen van veel kiezers gekregen en dragen nu een grote verantwoordelijkheid om het mandaat van de kiezer ook concreet vorm te geven in een nieuw kabinet dat aan de slag gaat met de grote opgaven in ons land.

De ChristenUnie ziet het als belangrijke opdracht voor een volgend kabinet om werk te maken van een zorgzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt én meedoet. In de komende kabinetsperiode moet met vaart werk gemaakt worden van de enorme woningbouwopgave, van een economie die dienstbaar is aan mensen, van zorg voor de schepping, de bescherming van het leven, rust in het huishoudboekje en een eenvoudig, rechtvaardig en voorspelbaar belastingstelsel. De huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen nadrukkelijk dat Nederland investeert in internationale gerechtigheid, als geloofwaardige en krachtige bondgenoot in Europa en de NAVO.

Het is de verantwoordelijkheid van een kabinet om te staan voor de rechtsstaat en de vrijheden die ons land kenmerken. Nederland is een land van minderheden gebouwd op de overtuiging dat onze democratische rechtsstaat eenieder bescherming biedt en de ruimte en vrijheid geeft voor verschil. De ChristenUnie zal, zoals eerder aangegeven, geen deel uitmaken of gedoogsteun geven aan een coalitie met partijen die in hun programma of uitingen dit voortdurend ter discussie stellen.

Gelet op de verkiezingsuitslag zien wij onze rol in de oppositie. Het is de verantwoordelijkheid van alle Kamerleden om het goede te zoeken voor de hele samenleving. Ook vanuit de oppositie zullen de leden van de ChristenUnie-fractie zo hun werk verrichten. Vanuit geloof en met het vertrouwen dat we van onze kiezers kregen blijft dat onze volle inzet: recht doen, vrede zoeken en hoop bieden.

De fractie van de ChristenUnie wenst u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw advies.

Hoogachtend,

Mirjam Bikker

Fractievoorzitter ChristenUnie

Deel dit bericht