Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36468 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 29-11-2023
Publicatie­datum 29-11-2023
Nummer KST364681
Kenmerk 36468, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 468

Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Met het oog op het spoedig kunnen aanvangen van de behandeling in tweede lezing door de nieuwe Tweede Kamer, bedoeld in artikel 137, derde lid, van de Grondwet, verzoeken wij u het wetsvoorstel thans ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State te zenden.

Marijnissen

Temmink

kst-36468-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 468, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.