Motie Kluit c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages - Omgevingsrecht

Deze motie i is onder nr. EZ toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Motie van het lid Kluit c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages
Document­datum 07-03-2023
Publicatie­datum 07-03-2023
Nummer KST33118EZ
Kenmerk 33118; 34986, nr. EZ
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

33 118

Omgevingsrecht

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

EZ1

MOTIE VAN HET LID KLUIT C.S.

Voorgesteld 7 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de praktijk blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de juridische noodzaak voor milieueffectrapportages bij plannen en programma's onder de Omgevingswet;

overwegende dat onduidelijkheid over de noodzaak van milieueffectrapportages kan leiden tot vertraging bij de realisatie van projecten en activiteiten die onder de Omgevingswet gerealiseerd moeten worden;

constaterende dat de Omgevingswet uitgaat van een open systeem, dat betekent dat alle plannen en programma's die voldoen aan bepaalde voorwaarden onder de plan-m.e.r.-plicht of plan-m.e.r.-beoordelingsplicht vallen;

overwegend dat milieueffectrapportages ervoor zorgen dat het milieu en gezondheidsbelang een volwaardige plaats heeft in de besluitvorming over projecten en plannen met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu;

overwegende dat de Minister voor Milieu en Wonen in het debat over de Invoeringswet Omgevingswet reeds heeft vastgesteld dat bij de ontwikkeling van een omgevingsvisie en/of omgevingsplan een MER nodig is;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat, voor zover relevant voor

1 januari 2024, alle gemeenten een milieueffectrapportage maken voor de omgevingsvisies- en/of het omgevingsplan,

 

1 De letters EZ hebben alleen betrekking op 33 118.

kst-33118-EZ

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 33 118, EZ    1

en gaat over tot de orde van de dag.

Kluit

Fiers

Raven

Nicolaï

Janssen

Krijnen

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 33 118, EZ


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.