Besluit 2016/2118 - Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 3 december 2016 gepubliceerd en is op 29 oktober 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2016/2118 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2016/2118 of 28 October 2016 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Canada, of the other part
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2016/2118
Origineel voorstel JOIN(2015)10 NLEN
Celex-nummer i 32016D2118

3.

Key dates

Document 28-10-2016; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 03-12-2016; PB L 329 p. 43-44
Inwerkingtreding 29-10-2016; in werking datum document +1 zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

3.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 329/43

 

BESLUIT (EU) 2016/2118 VAN DE RAAD

van 28 oktober 2016

betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 1, en artikel 37,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 212, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 5, en artikel 218, lid 8, tweede alinea,

Gezien het gezamenlijk voorstel van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Raad heeft de Commissie en de hoge vertegenwoordiger op 8 december 2010 gemachtigd om onderhandelingen met Canada te openen over een kaderovereenkomst ter vervanging van de gezamenlijke politieke verklaring over de betrekkingen tussen de EU en Canada van 1996.

 

(2)

Rekening houdend met de nauwe historische banden en de steeds intensievere betrekkingen tussen de partijen, alsmede hun wens om de betrekkingen op ambitieuze en innovatieve wijze te versterken en te verbreden, werden de onderhandelingen over de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds („de overeenkomst”) met succes afgerond met de parafering van de overeenkomst op 8 september 2014 in Ottawa.

 

(3)

Artikel 30 voorziet in de voorlopige toepassing van de overeenkomst voorafgaand aan de inwerkingtreding.

 

(4)

De overeenkomst moet namens de Unie worden ondertekend. Een gedeelte ervan moet worden toegepast, op voorlopige basis overeenkomstig artikel 30 van die overeenkomst, in afwachting van de voor de sluiting ervan vereiste procedures.

 

(5)

De ondertekening van de overeenkomst namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van delen van de overeenkomst laat de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten conform de Verdragen onverlet,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

  • 1. 
    De ondertekening namens de Unie van de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van sluiting van de overeenkomst.
  • 2. 
    De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

  • 1. 
    In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst worden, overeenkomstig artikel 30 van de overeenkomst en met inachtneming van de kennisgevingen waarin de overeenkomst voorziet, de volgende delen voorlopig toegepast tussen de Unie en Canada, voor zover deze delen aangelegenheden betreffen die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, waaronder aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen om een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te bepalen en uit te voeren:
 

a)

Titel I: artikel 1;

 

b)

Titel II: artikel 2;

 

c)

Titel III: artikel 4, lid 1, artikel 5, artikel 6, lid 1, artikel 6, lid 2, en artikel 7, onder b);

 

d)

Titel IV:

 

artikel 9, artikel 10, lid 2, artikel 10, lid 3, artikel 12, leden 4, 5 en 10, artikel 14, artikel 15, artikel 16 en artikel 17;

 

artikel 12, leden 6 en 7, artikel 12, lid 8, artikel 12, lid 9, en artikel 13, uitsluitend voor aangelegenheden waarvoor de Unie haar bevoegdheden reeds intern heeft uitgeoefend;.

 

e)

Titel...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.