Brief van de minister van LNV over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren - Dierenwelzijn

Deze brief is onder nr. U toegevoegd aan dossier 28286 - Dierenwelzijn en wetsvoorstel 35746 - Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Dierenwelzijn; Brief van de minister van LNV over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren
Document­datum 07-02-2023
Publicatie­datum 07-02-2023
Nummer KST1072562
Kenmerk 28286; 35746, nr. U
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022 - 2023

28 286    Dierenwelzijn

35 746    Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

U1    BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2023

Hierbij informeer ik de Eerste Kamer dat op 1 februari jl. de Afdeling advisering van de Raad van State advies heeft vastgesteld op de nota van wijziging voor de Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (Kamerstuk II 35746, nr. 1). De nota van wijziging betreft een voorstel om hetgeen met het amendement-Vestering (Kamerstuk II 35398, nr. 23) wordt beoogd op een andere wijze vorm te geven in het stelsel van de Wet dieren, gericht op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Dit voorstel heb ik aangekondigd in de brief van 18 november 2022 (Kamerstuk I 28286, nr. S) en gaat uit van dezelfde doelstelling van het amendement, die ik onderschrijf.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij de nota van wijziging en adviseert daarmee rekening te houden voordat deze bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De opmerkingen gaan over a) het nog niet in werking treden van het amendement-Vestering, b) de keuze voor een nota van wijziging in plaats van een wetsvoorstel en c) het bereiken van het doel van het amendement.

Met die opmerkingen houd ik rekening. Momenteel werk ik aan de reactie op het advies in de vorm van een nader rapport en die verwerk ik in de nota van wijziging. Ik verwacht op korte termijn het voorstel bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen. Gelijktijdig zal ik, zoals in de hiervoor aangehaalde brief ook is aangekondigd, de inwerkingtreding van het amendement Vestering per 1 januari 2024 in gang zetten.

Piet Adema

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1

1

De letter U heeft alleen betrekking op 28 286.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.