Gezamenlijke persmededeling EU en VS over mondiale methaanreductieverbintenis

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op zaterdag 18 september 2021.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben vandaag de mondiale methaanverbintenis aangekondigd. Dit initiatief om de wereldwijde methaanemissies te reduceren wordt gelanceerd tijdens VN-klimaatconferentie (COP 26) in november. President Biden en commissievoorzitter Ursula von der Leyen i hebben de verschillende landen tijdens het door de VS geleide Forum van grote economieën over energie en klimaat (MEF) opgeroepen zich achter deze verbintenis te scharen en hun waardering uitgesproken voor de landen die dat reeds gedaan hadden.

Methaan is een krachtig broeikasgas en is volgens het recentste rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de netto stijging van de gemiddelde temperatuur met 1,0 graden Celsius sinds het pre-industriële tijdperk. Een snelle vermindering van methaanemissies vormt een aanvulling op maatregelen inzake koolstofdioxide en andere broeikasgassen. Het is de meest doeltreffende strategie om de opwarming van de aarde op korte termijn terug te dringen en op koers te blijven om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius.

De landen die zich bij de mondiale methaanverbintenis aansluiten, verbinden zich ertoe de wereldwijde methaanemissies tegen 2030 met ten minste 30 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020 en de beste beschikbare inventarismethoden te gebruiken om de methaanemissies te kwantificeren, met bijzondere aandacht voor grote uitstootbronnen. Door de verbintenis na te komen, zou de opwarming tegen 2050 met ten minste 0,2 graden Celsius worden verminderd. Landen hebben een zeer uiteenlopend methaanemissieprofiel en -reductiepotentieel, maar kunnen allemaal bijdragen tot de verwezenlijking van de collectieve mondiale doelstelling door de binnenlandse uitstoot verder terug te dringen en op internationaal niveau samen te werken. Belangrijke bronnen van methaanemissies zijn de olie-, gas-, en steenkoolwinning, de landbouw en stortplaatsen. Die sectoren hebben verschillende uitgangsposities en uiteenlopende mogelijkheden om de methaanuitstoot op korte termijn terug te dringen. De meeste winst tegen 2030 is in de energiesector te behalen.

Methaanreductie levert nog andere belangrijke voordelen op, zoals een betere volksgezondheid en hogere productiviteit van de landbouw. Volgens de Global Methane Assessment van de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) kunnen dankzij de verwezenlijking van de doelstelling voor 2030 tegen dat jaar meer dan 200 000 vroegtijdige overlijdens, honderdduizenden aan astma gerelateerde ziekenhuisopnames en meer dan 20 miljoen ton oogstverliezen per jaar worden voorkomen door de ozonverontreiniging op leefniveau, die deels door methaan wordt veroorzaakt, te verminderen.

De Europese Unie en acht landen hebben zich reeds achter de mondiale methaanverbintenis geschaard: Tot die groep van landen behoren vier van de 15 grootste methaanuitstoters wereldwijd. Samen vertegenwoordigen ze meer dan een vijfde van de wereldwijde methaanuitstoot en bijna de helft van de wereldeconomie.

De Europese Unie neemt al bijna drie decennia maatregelen om haar methaanuitstoot terug te dringen. Dankzij de strategie die de Europese Commissie in 1996 heeft aangenomen, is de methaanuitstoot van stortplaatsen met bijna de helft verminderd. In het kader van de Europese Green Deal en het streven van de EU naar klimaatneutraliteit tegen 2050 heeft de EU in oktober 2020 een strategie aangenomen om de methaanemissies in alle belangrijke sectoren, waaronder energie, landbouw en afval, terug te dringen. De vermindering van methaanemissies in het huidige decennium is een belangrijk onderdeel van de ambitie van de EU om de broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen. Dit jaar zal de Europese Commissie wetgeving voorstellen om methaanemissies te meten, te rapporteren en te controleren, grenswaarden voor ontluchten en affakkelen vast te stellen en verplichtingen op te leggen om lekken op te sporen en te herstellen. De Commissie levert ook inspanningen om de toepassing van mitigatietechnologieën te versnellen door een bredere toepassing van “koolstoflandbouw” in de EU-lidstaten en via strategische plannen van de lidstaten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en om de productie van biomethaan uit landbouwafval en residuen te bevorderen. Tot slot steunt de Commissie, ook financieel, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) bij de oprichting van een onafhankelijk internationaal waarnemingscentrum voor methaanemissies (IMEO) om de mondiale gegevenskloof te dichten en voor transparantie te zorgen. Het IMEO zal een belangrijke rol spelen bij het creëren van een solide wetenschappelijke basis voor de berekening van methaanemissies en de daarmee samenhangende doelen van de mondiale methaanverbintenis.

De Verenigde Staten streven op meerdere fronten naar aanzienlijke methaanreducties. Naar aanleiding van een uitvoeringsbesluit dat president Biden op de eerste dag van zijn presidentschap heeft uitgevaardigd, vaardigt het Agentschap voor Milieubescherming (EPA) nieuwe voorschriften uit om de methaanemissies van de olie- en gasindustrie terug te dringen. Tegelijkertijd heeft het EPA stappen ondernomen om strengere verontreinigingsnormen voor stortplaatsen in te voeren en blijft de Pipeline Hazardous Materials and Safety Administration van het Amerikaanse ministerie van Vervoer maatregelen nemen om het weglekken van methaan uit pijpleidingen en bijbehorende faciliteiten te verminderen. Op aandringen van de president en in partnerschap met Amerikaanse landbouwers en veehouders werkt het ministerie van Landbouw van de VS aan een aanzienlijke uitbreiding van de vrijwillige invoering van klimaatvriendelijke landbouwpraktijken die de methaanemissies van belangrijke landbouwbronnen zullen verminderen door betere mestbeheersystemen, anaerobe vergisting, nieuwe veevoeders, compostering en andere praktijken aan te moedigen. Het Amerikaanse Congres bekijkt of extra financiële steun kan worden verleend om een groot deel van die inspanningen te ondersteunen. Een van de voorstellen die aan het Congres zijn voorgelegd, is een belangrijk initiatief om vervallen en verlaten olie- of gasbronnen en steenkoolmijnen af te sluiten en te saneren, waardoor de uitstoot van methaan aanzienlijk zou worden verminderd. Daarnaast blijven de Verenigde Staten gezamenlijke internationale inspanningen om de methaanuitstoot te beperken ondersteunen, met name via hun leiderschap van het Global Methane Initiative en de CCAC.

De Europese Unie en acht landen hebben zich reeds achter de mondiale methaanreductieverbintenis geschaard:

  • Argentinië
  • Ghana
  • Indonesië
  • Irak
  • Italië
  • Mexico
  • Verenigd Koninkrijk
  • Verenigde Staten

De Verenigde Staten, de Europese Unie en andere voortrekkers zullen in afwachting van de formele lancering tijdens COP 26 andere landen blijven aansporen zich bij deze wereldwijde methaanverbintenis aan te sluiten.